Per estar més segurs a casa

 • No obriu la porta a persones desconegudes.
 • Demaneu sempre la identificació al personal de l’aigua, la llum, el gas o el telèfon i comproveu el servei, trucant a la companyia. Desconfieu del número de telèfon que us faciliti el possible instal·lador.
 • Recolliu diàriament la correspondència per evitar que persones alienes utilitzin les vostres dades personals.
 • Tanqueu sempre amb clau les portes d’accés al carrer a l’hora d’anar a dormir i quan us absenteu encara que sigui per un breu període de temps.
 • Tanqueu bé la porta d’entrada de l’edifici i comproveu que cap desconegut aprofita per entrar-hi.
 • Comproveu que la porta del garatge queda tancada a l’entrada i la sortida i que cap estrany aprofiti per entrar-hi.
 • No deixeu les claus en cap amagatall extern al domicili.
 • Si perdeu les claus, canvieu els panys.
 • Si viviu en cases aïllades, podeu instal·lar temporitzadors automàtics d’encesa dels llums interiors exteriors del domicili.
 • Si guardeu a casa objectes de valor, cal que instal·leu mesures de protecció efectives d’acord amb les vostres necessitats. 
 • En cas de robatori, per facilitar la identificació de les vostres pertinences és convenient que guardeu la seva documentació i tingueu un inventari d’objectes amb el número de sèrie, la marca i el model.

Recomanacions generals

PANYS

Protegiu-vos per mitjà de portes blindades i reixes a les finestres.

És recomanable instal·lar un pany que disposi almenys de tres punts d’ancoratge al bastiment de la porta (superior, inferior i lateral).

Procureu instal·lar panys d’alta seguretat. Al mercat hi trobareu diferents sistemes.

Seguiu les recomanacions de professionals amb establiments oberts al públic.

Com extreuen el bombí:

 • Amb una eina com el bec de lloro o un “extractor”, arrenquen amb força el bombí per poder girar les voltes de clau amb un tornavís.

Què podem fer:

 • És molt recomanable posar dos panys de diferents models i sistemes que disposin d’un pestell de bloqueig del pany de cop.
 • Col·loqueu bombins fabricats amb materials resistents que impedeixin la seva extracció i que no sobresurtin de la superfície de la porta.
 • Protegiu el bombí amb escuts reforçats que evitin qualsevol intent de forçament i retardin i dificultin la seva manipulació.

Icona pany
Heu trobat marques de plàstic o paper a les portes?

Com extreuen l’espiell?

 • Desenroscant o utilitzant un trepant extreuen l’espiell per observar o escoltar  sorolls a l’interior i per comprovar el tipus de porta. També poden introduir una eina modificada per obrir la maneta de l’interior.

Què podem fer?

 • Eviteu col·locar un espiell que es pugui descargolar. Al mercat hi trobareu una gran varietat de models digitals.

Com forcen la porta

 • Poden col·locar entre el marc i la porta una barra de metall, una pota de cabra o un tornavís de grans dimensions, i els accionen com si fos una palanca.

Què podem fer?

 • En el cas que col·loqueu passadors trieu els que tinguin fixacions reforçades per instal·lar en marcs ferms.
 • Instal·leu portes cuirassades o blindades amb elevats graus de seguretat que compleixin els estàndards tècnics. Les portes de seguretat tenen graus i certificacions des de l’any 2011.

Utilitzen claus falses

 • Utilitzen claus perdudes, modificades o instruments fabricats artesanalment i aconsegueixen, amb habilitat, que els pius del bombí s’alineïn i permetin fer volta al pany.

Què podem fer?

 • Per evitar la còpia fraudulenta, podeu triar claus amb garantia de control de duplicat.
 • Les claus  que incorporin algun element mòbil en la seva serreta són difícils de copiar.

 • S’ha d’instal·lar i utilitzar d’acord amb les instruccions de l’instal·lador i en un lloc de difícil accés.
 • Comproveu que l’empresa instal·ladora compleix tots els requisits legals.
 • Cal que estigui connectada a una central receptora d’alarmes. Aquesta s’encarregarà de verificar els senyals rebuts i, si s’escau, avisarà la policia.
 • Recordeu que els sistemes d’alarma s’han de revisar de forma periòdica.
 • Connecteu-la sempre, mentre dormiu i quan sou fora de casa: contribueix a incrementar la seguretat.

Para estar más seguros en casa

No abra la puerta a personas desconocidas.

Pide siempre la identificación al personal del agua, la luz, el gas o el teléfono y compruebe el servicio, llamando a la compañía. Desconfíe del número de teléfono que le facilite el posible instalador.

Recoger diariamente la correspondencia para evitar que personas ajenas utilicen sus datos personales.

Cierre siempre con llave las puertas de acceso a la calle a la hora de ir a dormir y cuando se ausente aunque sea por un breve periodo de tiempo.

Cierre la puerta de entrada del edificio y compruebe que ningún desconocido aprovecha para entrar.

Compruebe que la puerta del garaje queda cerrada a la entrada y la salida y que ningún extraño aproveche para entrar. No deje las llaves en ningún escondite externo al domicilio.

Si pierde las llaves, cambie las cerraduras. Si vive en casas aisladas, puede instalar temporizadores automáticos de encendido de las luces interiores exteriores del domicilio. Si guardáis en casa objetos de valor, deberá instalar medidas de protección efectivas de acuerdo con sus necesidades. En caso de robo, para facilitar la identificación de sus pertenencias es conveniente que guarde su documentación y tenga un inventario de objetos con el número de serie, la marca y el modelo.

Recomanaciones generales

CERRADURAS

Protéjase mediante puertas blindadas y rejas en las ventanas.

Es recomendable instalar una cerradura que disponga al menos de tres puntos de anclaje a la construcción de la puerta (superior, inferior y lateral).

Procure instalar cerraduras de alta seguridad. En el mercado encontrará diferentes sistemas.

Siga las recomendaciones de profesionales con establecimientos abiertos al público.

Como extraen el bombín:

 • Con una herramienta como el pico de loro o un “extractor”, arrancan con fuerza el bombín para poder girar las vueltas de llave con un destornillador.

Que podemos hacer:

 • Es muy recomendable poner dos cerraduras de diferentes modelos y sistemas que dispongan de un pestillo de bloqueo de la cerradura de golpe. Coloque bombillos fabricados con materiales resistentes que impidan su extracción y que no sobresalgan de la superficie de la puerta. Proteja el bombín con escudos reforzados que eviten cualquier intento de forzamiento y retrasen y dificulten su manipulación.

Icona pany
Heu trobat marques de plàstic o paper a les portes?

Como extraen la mirilla?

 • Desenroscando o utilizando un taladro extraen la mirilla para observar o escuchar ruidos en el interior y para comprobar el tipo de puerta. También pueden introducir una herramienta modificada para abrir la manija del interior.

Què podemos hacer?

 • Evite colocar una mirilla que se pueda desenroscar. En el mercado hay una gran variedad de modelos digitales.

Como fuerzan la puerta

 • Pueden colocar entre el marco y la puerta una barra de metal, una pata de cabra o un destornillador de grandes dimensiones, y los accionan como si fuera una palanca.

Que podemos hacer?

En caso de que coloque pasadores elija los que tengan fijaciones reforzadas para instalar en marcos firmes. Instale puertas acorazadas o blindadas con elevados grados de seguridad que cumplan los estándares técnicos. Las puertas de seguridad tienen grados y certificaciones desde el año 2011.

Utilitzan llaves falsas

Utilizan llaves perdidas, modificadas o instrumentos fabricados artesanalmente y consiguen, con habilidad, que los pivotes del bombín alineen y permitan hacer vuelta en la cerradura.

Que podemos hacer?

Para evitar la copia fraudulenta, puede elegir claves con garantía de control de duplicado. Las claves que incorporen algún elemento móvil en su serreta son difíciles de copiar.

Se debe instalar y utilizar de acuerdo con las instrucciones del instalador y en un lugar de difícil acceso. Compruebe que la empresa instaladora cumple todos los requisitos legales. Es necesario que esté conectada a una central receptora de alarmas. Esta se encargará de verificar las señales recibidas y, en su caso, avisará a la policía. Recuerde que los sistemas de alarma se revisarán de forma periódica. Conéctese siempre, mientras duerme y cuando estás fuera de casa: contribuye a incrementar la seguridad.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
 • CONSENT
 • PHPSESSID
 • inbound_referral_site
 • lead_session
 • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content