Avui dia hi ha certa preocupació entre els professionals que conformen el sector de la serralleria, ja que segons ells vuit de cada deu llars es troben desprotegits a causa de la tinença de panys obsoletes. Avui dia hi ha certa preocupació entre els professionals que conformen el sector de la serralleria, ja que segons ells vuit de cada deu llars es troben desprotegits a causa de la tinença de panys obsoletes. És per això que, la majoria recomana avaluar l’efectivitat de la seva pany i canviar-la en cas que es constati que no compleix amb les especificacions de seguretat necessàries, només d’aquesta manera es podran evitar fets delictius.

Al mercat existeix una àmplia llista de professionals disposats a oferir als seus clients assessoria especialitzada, atenció immediata i sistemes moderns, potents i certificats, per portar la seguretat a l’extrem.

ELS SISTEMES DE SEGURETAT ANTICS DEIXEN LA PORTA OBERTA ALS ROBATORIS

Quan de seguretat es tracta, la prevenció i la informació són fonamentals per evitar que es produeixin fets que posin en risc la integritat de la llar i la família. Tot i que aquests temes posen en alerta a més d’un, és important saber que avui en dia els delinqüents, s’han modernitzat els seus sistemes per obrir portes en fraccions de segons i sense deixar rastre, per la qual cosa, és important comptar amb panys modernes que impedeixin aquest tipus d’accions. “Un pany amb més de 10 anys d’antiguitat té moltes possibilitats de ser ja vulnerable als últims sistema d’intrusió”, remarquen els professionals. En el cas de València, aquestes situacions es manifesten amb més força durant els períodes de vacances, quan les persones surten de casa per passar uns dies de descans en altres allotjaments. L’absència de vigilància a les cases o pisos i la presència d’elements de seguretat obsolets com la panys, deixen la porta oberta als anomenats “robatoris nets” en els quals la intrusió es perpetra obrint la porta principal de la mateixa manera que si tinguessin la clau. “Els lladres no necessiten gastar més de 300 € a Internet per fer-se amb un kit amb el qual poder obrir panys vulnerables”, remarquen, i continuen “a més, al no deixar tot just marques, el propietari de l’habitatge pot tenir problemes amb la cobertura d’assegurança a l’ésser molt complicat demostrar l’aplanament.

LA MODERNITZACIÓ DE LES PANYS: UNA MESURA “BARATA” PER GARANTIR LA SEGURETAT

Un dels problemes més greus, és que la ciutadania no ha caigut en compte de el risc que corre al no renovar els sistemes de seguretat de la seva llar. Quan parlem de sistemes de seguretat, no ens referim a complexes estructures amb costos exorbitants, sinó als panys. Segons estudis realitzats, a Espanya el 80% dels panys han perdut eficàcia, i amb això capacitat per protegir i protegir la llar. Un pany és considera antiquada, quan no s’ha canviat en una dècada i ha estat utilitzada per diferents persones, parelles o fins i tot famílies. En aquest sentit, la majoria de les empreses de seguretat, han donat suport al comunicat en el qual manifesten que a Espanya la seguretat ha minvat de manera significativa, a causa de la poca eficàcia que ofereixen els panys, i l’optimització de les habilitats de les delinqüents per obrir portes mitjançant noves tècniques i procediments. D’aquesta manera, la solució a el problema sembla ser la modernització dels panys, que passa per la instal·lació de sistemes que funcionen com a escuts protectors i impedeixin l’èxit dels delinqüents. Així mateix per incrementar l’efectivitat de la mesura, la modernització ha de ser recolzada per pràctiques com, no compartir amb desconeguts o persones de poca confiança dades sobre les dates en les que la llar estarà sol i implementar estratègies com sol·licitar a algun amic o familiar que reculli el correu perquè sembli que estem a casa.

TIPS PER TRIAR PANY ADEQUADA I INCREMENTAR LA SEGURETAT DE LA LLAR

Si volem blindar la nostra llar i hem pres la decisió de substituir el pany, el més recomanables és buscar assessoria especialitzada per conèixer el sistema que millor s’adapta a les nostres necessitats i informar-nos sobre les novetats que existeixen i els panys més segures.

Per triar el pany perfecta, cal avaluar les característiques de la qual es troba instal·lada, ja que a partir de la informació obtinguda serà possible millorar-la. Perquè el pany escollida compleixi les normes de seguretat, cal que disposi al menys de tres punts d’ancoratge a el marc de la porta (superior, inferior i lateral).

Si per qüestions de treball, vostè ha d’absentar constantment de la llar, els panys amb clau de seguretat amb codi únic a Europa i els panys amb forrellat de control, poden ser per a vostè una opció molt útil ja que incrementaran de forma significativa la seguretat.

Una opció que també pot resultar efectiva, són els panys antibumping, aquestes estan constituïdes per un complex sistema de pistons, que dificulten l’obertura per persones no autoritzades. Una altra solució són les modernes panys invisibles, com els autoblocants, amb els quals és possible evitar la seva obertura des de l’exterior, aquest tipus de sistemes s’utilitzen per autoritzar l’ingrés un sistema de comandament.Hoy en día hay cierta preocupación entre los profesionales que conforman el sector de la cerrajería, ya que según ellos ocho de cada diez hogares se encuentran desprotegidos debido a la tenencia de cerraduras obsoletas. Hoy en día hay cierta preocupación entre los profesionales que conforman el sector de la cerrajería, ya que según ellos ocho de cada diez hogares se encuentran desprotegidos debido a la tenencia de cerraduras obsoletas. Por ello, la mayoría recomienda evaluar la efectividad de su cerradura y cambiarla en caso de que se constate que no cumple con las especificaciones de seguridad necesarias, sólo de esta manera se podrán evitar hechos delictivos.


En el mercado existe una amplia lista de professionales

dispuestos a ofrecer a sus clientes asesoría especializada, atención inmediata y sistemas modernos, potentes y certificados, para llevar la seguridad al extremo.


LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD ANTIGUOS DEJAN LA PUERTA ABIERTA A ROBOS


Cuando de seguridad se trata, la prevención y la información son fundamentales para evitar que se produzcan hechos que pongan en riesgo la integridad del hogar y la familia. Aunque estos temas ponen en alerta a más de uno, es importante saber que hoy en día los delincuentes, se han modernizado sus sistemas para abrir puertas en fracciones de segundos y sin dejar rastro, por lo que, es importante contar con cerraduras modernas que impidan este tipo de acciones. “Una cerradura con más de 10 años de antigüedad tiene muchas posibilidades de ser ya vulnerable a los últimos sistema de intrusión”, remarcan los profesionales. En el caso de Valencia, estas situaciones se manifiestan con más fuerza durante los períodos de vacaciones, cuando las personas salen de casa para pasar unos días de descanso en otros alojamientos. La ausencia de vigilancia en las casas o pisos y la presencia de elementos de seguridad obsoletos como la cerraduras, dejan la puerta abierta a los llamados “robos limpios” en los que la intrusión se perpetra abriendo la puerta principal de la misma manera que si tuvieran la llave. “Los ladrones no necesitan gastar más de 300 € en Internet para hacerse con un kit con el que poder abrir cerraduras vulnerables”, remarcan, y continúan “además, al no dejar apenas marcas, el propietario de la vivienda puede tener problemas con la cobertura de seguro al ser muy complicado demostrar el allanamiento.


LA MODERNIZACIÓN DE LAS CERRADURAS: UNA MEDIDA “BARATA” PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD


Uno de los problemas más graves, es que la ciudadanía no ha caído en cuenta del riesgo que corre al no renovar los sistemas de seguridad de su hogar. Cuando hablamos de sistemas de seguridad, no nos referimos a complejas estructuras con costes exorbitantes, sino a las cerraduras. Según estudios realizados, en España el 80% de las cerraduras han perdido eficacia, y con ello capacidad para proteger y proteger el hogar. Una cerradura es considera anticuada, cuando no se ha cambiado en una década y ha sido utilizada por diferentes personas, parejas o incluso familias. En este sentido, la mayoría de las empresas de seguridad, han apoyado el comunicado en el que manifiestan que en España la seguridad ha disminuido de manera significativa, debido a la poca eficacia que ofrecen las cerraduras, y la optimización de las habilidades de las delincuentes para abrir puertas mediante nuevas técnicas y procedimientos. De este modo, la solución a el problema parece ser la modernización de las cerraduras, que pasa por la instalación de sistemas que funcionan como escudos protectores e impidan el éxito de los delincuentes. Así mismo para incrementar la efectividad de la medida, la modernización debe ser apoyada por prácticas como, no compartir con desconocidos o personas de poca confianza datos sobre las fechas en las que el hogar estará solo e implementar estrategias como solicitar a algún amigo o familiar que recoja el correo para que parezca que estamos en casa.

TIPS PARA ESCOGER CERRADURA ADECUADA E INCREMENTAR LA SEGURIDAD DE HOGAR

Si queremos blindar nuestro hogar y hemos tomado la decisión de sustituir la cerradura, lo más recomendables es buscar asesoría especializada para conocer el sistema que mejor se adapta a nuestras necesidades y informarnos sobre las novedades que existen y las cerraduras más seguras . Para elegir la cerradura perfecta, hay que evaluar las características de la que se encuentra instalada, ya que a partir de la información obtenida será posible mejorarla. Porque la cerradura elegida cumpla las normas de seguridad, es necesario que disponga al menos de tres puntos de anclaje en el marco de la puerta (superior, inferior y lateral). Si por cuestiones de trabajo, usted debe ausentarse constantemente del hogar, las cerraduras con llave de seguridad con código único en Europa y las cerraduras con cerrojo de control, pueden ser para usted una opción muy útil ya que incrementarán de forma significativa la seguridad. Una opción que también puede resultar efectiva, son las cerraduras antibumping, éstas están constituidas por un complejo sistema de pistones, que dificultan la apertura por personas no autorizadas. Otra solución son las modernas cerraduras invisibles, como los autoblocantes, con los que es posible evitar su apertura desde el exterior, este tipo de sistemas se utilizan para autorizar el ingreso un sistema de mando.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content