La serralleria és un aspecte que podem trobar a tots els habitatges, locals i negocis, fàbriques, magatzems i en general en qualsevol lloc, però tot i això no sol tenir molt en compte. Això porta al fet que descuidem la serralleria i els seus elements, els panys i els seus barrets forts, la porta en si, caixes fortes, etc., fins que ens trobem en que per una raó o una altra necessitem els serveis d’un manyà.

Un habitatge o propietat recentment adquirides:

Si recentment has adquirit o llogat una propietat, és aconsellable canviar el pany, la combinació, etc., ja que no podem saber quantes còpies de la clau hi ha o qui les té.

Sobre caixes fortes:

En cas de decidir-te per fer ús d’una caixa forta és millor optar per fixar-la, ja sigui a terra o una paret, ja que dificulta portar-se la caixa en cas de robatori. Els lladres volen el contingut, però si poden portar-sencera fàcilment la caixa forta no serveix a cap propòsit.

Víctima de robatori:

En situacions de robatori on entre les nostres pertinences es trobaven les claus de casa és convenient reemplaçar el pany per motius de seguretat, encara que el lladre no tingui manera de conèixer la direcció de la propietat. Hi ha casos d’individus realitzant còpies de les claus i buscant per tota la ciutat per trobar què pany obren, d’aquesta manera evitem portar-nos alguna sorpresa desafortunada.

Per pèrdua de claus:

Igual que recomanem canviar el pany en el cas anterior per motius de seguretat, també ho recomanem en cas de pèrdua de claus. Podem tenir la idea que la pèrdua es deu al fet que ens les hem oblidat en algun lloc o se’ns han caigut de la butxaca en el transcurs del dia, però sempre hi ha la possibilitat que es degui a un furt subtil.

Sobre panys:

A l’hora d’instal·lar un pany, recomanem encaridament que compti amb al menys tres punts d’ancoratge a el marc de la porta per ser realment segura, a més de comptar amb un barret fort anti-bumping. De res ens serveix un pany que s’obre amb un mètode tan popular i discret o que és fàcil d’evitar. De la mateixa manera, de res serveix un pany molt segura si sobre el que se sosté és fràgil, pel que recomanem no només un manteniment continu del pany, sinó també prestar atenció a la porta i el marc en si. D’aquesta manera allargarem la vida útil i la funcionalitat de la nostra porta i de la nostra pany i garantirem la nostra seguretat.

Comptar amb un manyà:

Quan necessitis els serveis d’un manyà et recomanem que demanis una estimació de l’preu segons el servei i la situació per evitar sorpreses, especialment abans de l’desplaçament. A més no sentis inconvenient a demanar a la persona que es presenta algun tipus d’identificació si ho consideres apropiat, de la mateixa manera que el tècnic podria demanar confirmació que la propietat és teva.

Sobre serralleria urgent:

Treballar amb un pany pot donar la sensació de ser fàcil per semblar simple, però és dífícil, requereix coneixement tècnic i experiència. Si perdem les claus i necessitem una obertura i canvi de pany urgents, ens cal a un tècnic professional que eviti dany innecessari i sigui eficient, i que realitzi el canvi apropiadament per no compremeter la seguretat de la nostra llar. Recomanem que no truqueu a el primer de canvi, sinó que compteu amb serrallers professionals i de confiança, que no trencaran innecessàriament, que treballen amb bons materials i compten amb un estoc d’ells per un servei ràpid.

Serralleria 24 hores:

En serralleria és comú que les empreses ofereixin serveis 24 hores a causa de la naturalesa de la feina, la qual cosa és còmode per la seva fàcil accés i dóna certa tranquil·litat de saber que sempre comptem amb un tècnic. No obstant això us recomanem que tingueu en compte la necessitat de el servei en si, ja que no hi ha cap necessitat específica per trucar a les 3 del matí per fer una còpia d’una clau, quan podem apropar-nos a la botiga en horari de treball comú i solucionar-ho en un moment. A més la nocturnitat i la urgència lògicament incorren en una taxa extra.

Preus de la serralleria:

Depenent de l’experiència que tingui la persona, pot haver-se trobat amb preus desorbitats que no estan justificats o preus barats que aixequen sospites i acaben en serveis no satisfactoris. Com en tot l’important és buscar un balanç, la serralleria en si requereix d’un material i d’una eina que depenent de el servei exigeix ​​un preu mínim, però no té perquè ser car. Un manyà professional t’oferirà un preu just segons el seu treball i el material que s’utilitza, compta amb tècnics de confiança que recomanin i treballin apropiadament.

Sobre la necessitat d’un bon manyà:

En el desenvolupament de la història els serrallers han adquirit certa importància, les persones sempre han tingut la necessitat de protegir els seus béns o de contrar l’accés a certs llocs. Tractem amb panys i elements de seguretat cada dia a cada aspecte de les nostres vides, i per tant, és comú que es facin malbé per deteriorament o necessitin canviar-se per seguir donant les mateixes prestacions de seguretat. Avui dia és important mantenir-se segurs de nous mètodes de robatori com el bumping. A més d’una senzilla reparació o el duplicat d’una clau, en les competències d’un manyà trobem que han de tractar amb una àmplia quantitat de sistemes mecànics i electrònics d’alta seguretat, amb diversos mètodes de defensa i cada vegada més segons la tecnologia avança a passos de gegant en el sector. Us recomanem que si trobeu una empresa de serralleria professional, de qualitat, amb la qual heu treballat i podeu confiar, que puguin donar-vos el servei que necessiteu a Barcelona, ​​amb serveis urgents les 24 hores, etc., que seguiu comptant amb ells per resoldre qualsevol problema que pugui sorgir en qüestió de serralleria i els seus diferents elements de seguretat.

La cerrajería es un aspecto que podemos encontrar en todas las viviendas, locales y negocios, fábricas, almacenes y en general en cualquier lugar, pero aún así no suele tener muy en cuenta. Esto lleva a que descuidamos la cerrajería y sus elementos, las cerraduras y sus bombines, la puerta en sí, cajas fuertes, etc., hasta que nos encontramos en que por una razón u otra necesitamos los servicios de un cerrajero.


– Una vivienda o propiedad recientemente adquiridas:

Si recientemente has adquirido o alquilado una propiedad, es aconsejable cambiar la cerradura, la combinación, etc., ya que no podemos saber cuántas copias de la clave hay o quien las tiene.

Sobre cajas fuertes


En caso de decidirte por hacer uso de una caja fuerte es mejor optar por fijarla, ya sea en el suelo o una pared, ya que dificulta llevarse la caja en caso de robo. Los ladrones quieren el contenido, pero si pueden llevarse entera fácilmente la caja fuerte no sirve a ningún propósito.

Victima de robatorio:

En situaciones de robo donde entre nuestras pertenencias se encontraban las llaves de casa es conveniente reemplazar la cerradura por motivos de seguridad, aunque el ladrón no tenga manera de conocer la dirección de la propiedad. Hay casos de individuos realizando copias de las llaves y buscando por toda la ciudad para encontrar qué cerradura abren, de esta manera evitamos llevarnos alguna sorpresa desafortunada.

Por perdida de llaves


Al igual que recomendamos cambiar la cerradura en el caso anterior por motivos de seguridad, también lo recomendamos en caso de pérdida de llaves. Podemos tener la idea de que la pérdida se debe a que nos las hemos olvidado en algún lugar o se nos han caído del bolsillo en el transcurso del día, pero siempre existe la posibilidad de que se deba a un hurto sutil.

Sobre cerraduras:


A la hora de instalar una cerradura, recomendamos encarecidamente que cuente con al menos tres puntos de anclaje en el marco de la puerta para ser realmente segura, además de contar con un bombín anti-bumping. De nada nos sirve una cerradura que se abre con un método tan popular y discreto o que es fácil de evitar. Del mismo modo, de nada sirve una cerradura muy segura si sobre el que se sostiene es frágil, por lo que recomendamos no sólo un mantenimiento continuo de la cerradura, sino también prestar atención a la puerta y el marco en sí. De este modo alargaremos la vida útil y la funcionalidad de nuestra puerta y de nuestra cerradura y garantizaremos nuestra seguridad.


– Contar con un cerrajero:

Cuando necesites los servicios de un cerrajero te recomendamos que pidas una estimación del precio según el servicio y la situación para evitar sorpresas, especialmente antes del desplazamiento. Además no sientas inconveniente en pedir a la persona que se presenta algún tipo de identificación si lo consideras apropiado, al igual que el técnico podría pedir confirmación de que la propiedad es tuya.

Sobre cerrajería urgente

Trabajar con una cerradura puede dar la sensación de ser fácil para parecer simple, pero es difícil, requiere conocimiento técnico y experiencia. Si perdemos las llaves y necesitamos una apertura y cambio de cerradura urgentes, necesitamos a un técnico profesional que evite daño innecesario y sea eficiente, y que realice el cambio apropiadamente para no compremeter la seguridad de nuestro hogar. Recomendamos que no llame a la primera de cambio, sino que cuente con cerrajeros profesionales y de confianza, que no romperán innecesariamente, que trabajan con buenos materiales y cuentan con un stock de ellos para un servicio rápido.

Cerrajería 24 horas:

En cerrajería es común que las empresas ofrezcan servicios 24 horas debido a la naturaleza del trabajo, lo que es cómodo para su fácil acceso y da cierta tranquilidad de saber que siempre contamos con un técnico. Sin embargo se recomienda tener en cuenta la necesidad del servicio en sí, ya que no hay ninguna necesidad específica para llamar a las 3 de la mañana para hacer una copia de una llave, cuando podemos acercarnos a la tienda en horario de trabajo común y solucionarlo en un momento. Además la nocturnidad y la urgencia lógicamente incurren en una tasa extra.

Precios de la cerrajería:

Dependiendo de la experiencia que tenga la persona, puede haberse encontrado con precios desorbitados que no están justificados o precios baratos que levantan sospechas y terminan en servicios no satisfactorios. Como en todo lo importante es buscar un balance, la cerrajería en sí requiere de un material y de una herramienta que dependiendo del servicio exige un precio mínimo, pero no tiene porque ser caro. Un cerrajero profesional te ofrecerá un precio justo según su trabajo y el material que se utiliza, cuenta con técnicos de confianza que recomienden y trabajen apropiadamente.

Sobre la necesidad de un buen cerrajero:


En el desarrollo de la historia los cerrajeros han adquirido cierta importancia, las personas siempre han tenido la necesidad de proteger sus bienes o de contrar el acceso a ciertos lugares. Tratamos con cerraduras y elementos de seguridad cada día a cada aspecto de nuestras vidas, y por tanto, es común que se estropeen por deterioro o necesiten cambiarse para seguir dando las mismas prestaciones de seguridad. Hoy en día es importante mantenerse seguros de nuevos métodos de robo como el bumping. Además de una sencilla reparación o el duplicado de una llave, en las competencias de un cerrajero encontramos que tienen que tratar con una amplia cantidad de sistemas mecánicos y electrónicos de alta seguridad, con varios métodos de defensa y cada vez más según la tecnología avanza a pasos agigantados en el sector. Le recomendamos que si encuentra una empresa de cerrajería profesional, de calidad, con lo ha trabajado y puede confiar, que puedan daros el servicio necesario en Barcelona, ​​con servicios urgentes las 24 horas, etc., que siga contando con ellos para resolver cualquier problema que pueda surgir en cuestión de cerrajería y sus diferentes elementos de seguridad.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content