Avui volem donar informació al respecte, gairebé ningú que no sigui manyà coneix del cert les correctes denominacions de les parts que componen el nostre sistema de SEGURETAT, i el seu funcionament, el perquè quan girem la clau es tanca la porta ni quina és la seguretat depenent de les característiques. Potser que només tinguis curiositat, el cert és que ens és molt útil als professionals un bon diagnòstic a l’hora de solucionar una avaria, i evitar confusions a l’hora del primer contacte amb el pany.

1 Tipus de panys

1.1 Bàsicament hi ha dos tipus de pany l’embotit és el més comú, està ficat a dins de la porta i només el veiem si la porta està oberta, podem per fer anar la clau per l’interior i per l’exterior.

1.2 El segon tipus de pany és el de sobreposar, està completament a la vista i està col·locat a sobre de la porta per la part interior , el ports veure des de dins de casa i el tancador acostuma a estar a la tapeta lateral del marc de la porta.

2 Components d’un pany

Farem un exemple de pany senzill per poder determinar les principals parts i les seves denominacions. (Tot i que no tots els panys tenen les mateixes parts, o els mateixos tipus de components).

2.1 Frontal o Frontis: És la part metàl·lica que hi ha al lateral de la porta i només es pot veure amb la porta oberta. Aquí tenim l’accés al cargol que subjecta el bombí i als cargols que fixen el pany a la porta. La seva funció és subjectar el pany a la porta a més de servir d’embellidor, a més hi ha el cargol que subjecta el bombí. Aquest component només el trobem amb panys embotits.

2.2 Cop, resbaló, picaport: És la part que tanca la porta de cop, que actua sense necessitat de acció manual, i s’amaga dins del pany quan accionem la maneta o obrim el pany amb la clau. És la peça que es recull i ens permet entrar, té una forma molt especial, en forma de cunya. Manté la porta tancada quan no hem tancat amb clau. Molta gent deixa tancada la porta només amb el cop i això fa que sigui molt senzill obrir la porta, hi ha molts mètodes amb poc esforç i sense soroll.

2.3 Bolons, paletó o paletons, pastilla, petaca: Aquesta és la part del pany que es mou quan diem que “hem tancat la porta amb clau”, només podem actuar sobre aquesta peça amb la clau i és l’element que ens ofereix la seguretat del pany, A l’accionar-los surten i s’introdueixen a la part del marc de la porta, cada joc de bolons el denominem “punt” així doncs un pany que tanca a dalt , a baix i al mig és un pany de “tres punts”, no confondre amb els bolons, un pany d’un punt pot tenir quatre bolons.

2.4 Bombí, cilindre, “bombillo”: És una de les peces més importants del pany, és la codificació d’entrada, és qui guarda el secret de la nostra seguretat, és la part on a l’introduir la clau podem accionar tots els mecanismes del pany, hi ha diferents tipus, el més comú és el de perfil europeu tot i que hi ha de perfil suís, ovalat, rodó… acostuma a sortir per ambdós cantons del pany. És l’element en que més actuen els amics de l’aliè, així que haurem de tenir molta cura a l’escollir aquesta part, es pot canviar fàcilment i no cal canviar el pany per aconseguir més seguretat. Hi ha una infinitat de models. És el cor del pany. Una de les parts dels bombins son els pitons, quants més pitons més “forats o marques” en te la clau, i més segura i difícil de forçar és.

2.5 Pom o maneta: Aquesta part és la més senzilla d’identificar, des de casa és la part que accionem per obrir la porta.

2.6 Tancador: Aquesta part és la que està col·locada al marc de la porta i és on es fica tant el cop com els bolons, acostuma a ésser una part metàl·lica per poder exercir més força en cas de forçament.

2.7 Bocaclau o embellidor: És el forat on fiquem la clau i/o el bombí, no té una funció específica, es fa servir bàsicament per decorar o estètica.

2.8 Escut: Està situat a la part exterior del pany, protegeix el bombi i el pany, reforça la seguretat davant d’un intent d’obertura de la porta, aquest element evita l’extracció del cilindre o fer servir el trepant (mètode molt utilitzat pels lladres) No acostumem a donar importància a aquest element i és BÀSIC, no és un embellidor.

2.9 Claus: Van juntament amb el cilindre, hi ha de molts tipus, qualitats i facilitat de efectuar copies.

Hoy queremos dar información al respecto, casi nadie que no sea cerrajero conoce a ciencia cierta las correctas denominaciones de las partes que componen nuestro sistema de SEGURIDAD, y su funcionamiento, el porqué cuando giramos la llave se cierra la puerta ni cuál es la seguridad dependiendo de las características. Puede que sólo tengas curiosidad, lo cierto es que nos es muy útil a los profesionales un buen diagnóstico a la hora de solucionar una avería, y evitar confusiones a la hora del primer contacto con la cerradura.

1 Tipos de Cerraduras

1.1 Básicamente hay dos tipos de cerradura del embutido es el más común, está metido dentro de la puerta y sólo lo vemos si la puerta está abierta, podemos para hacer funcionar la llave por el interior y por el exterior.

1.2 El segundo tipo de cerradura es el de sobreponer, está completamente a la vista y está colocado encima de la puerta por la parte interior, el puertos ver desde dentro de casa y el cerrador suele estar en la tapita lateral del marco de la puerta

2 Componentes de una cerradura

Haremos un ejemplo de cerradura sencillo para poder determinar las principales partes y sus denominaciones. (Aunque no todas las cerraduras tienen las mismas partes, o los mismos tipos de componentes).

2.1 Frontal o Frontis: Es la parte metálica que hay en el lateral de la puerta y sólo se puede ver con la puerta abierta. Aquí tenemos el acceso al tornillo que sujeta el bombín y los tornillos que fijan la cerradura en la puerta. Su función es sujetar la cerradura en la puerta además de servir de embellecedor, además está el tornillo que sujeta el bombín. Este componente sólo lo encontramos con cerraduras embutidos.

2.2 Golpe, resbaló, picaporte: Es la parte que cierra la puerta de golpe, que actúa sin necesidad de acción manual, y se esconde dentro de la cerradura cuando accionamos la manija o abrimos la cerradura con la llave. Es la pieza que se recoge y nos permite entrar, tiene una forma muy especial, en forma de cuña. Mantiene la puerta cerrada cuando no hemos cerrado con llave. Mucha gente deja cerrada la puerta sólo con el golpe y esto hace que sea muy sencillo abrir la puerta, hay muchos métodos con poco esfuerzo y sin ruido.

2.3 Boloña, paletón o paletón, pastilla, petaca: Esta es la parte de la cerradura que se mueve cuando decimos que “hemos cerrado la puerta con llave”, sólo podemos actuar sobre esta pieza con la clave y es el elemento que nos ofrece la seguridad de la cerradura, al accionarlos salen y se introducen en la parte del marco de la puerta, cada juego de bulones lo denominamos “punto” así pues una cerradura que cierra arriba, abajo y en medio es una cerradura de “tres puntos”, no confundir con los bulones, una cerradura de un punto puede tener cuatro bulones.

2.4 Bombín, cilindro, “bombillo”: Es una de las piezas más importantes de la cerradura, es la codificación de entrada, es quien guarda el secreto de nuestra seguridad, es la parte donde al introducir la clave podemos accionar todos los mecanismos de la cerradura, hay diferentes tipos, el más común es el de perfil europeo aunque hay de perfil suizo, ovalado, redondo … suele salir por ambos lados de la cerradura. Es el elemento en que más actúan los amigos de lo ajeno, así que tendremos que tener mucho cuidado al escoger esta parte, se puede cambiar fácilmente y no hay que cambiar la cerradura para conseguir más seguridad. Hay una infinidad de modelos. Es el corazón de la cerradura. Una de las partes de los bombillos son los pitones, cuantos más pitones más “agujeros o marcas” en te la clave, y más segura y difícil de forzar es.

2.5 Pom o manivela: Esta parte es la más sencilla de identificar, desde casa es la parte que accionamos para abrir la puerta.

2.6 cerrador: Esta parte es la que está colocada en el marco de la puerta y es donde se mete tanto el golpe como los bulones, suele ser una parte metálica para poder ejercer más fuerza en caso de forzamiento.

2.7 Bocallave o embellecedor: Es el agujero donde metemos la llave y / o el bombín, no tiene una función específica, se utiliza básicamente para decorar o estética.

2.8 Escudo: Está situado en la parte exterior de la cerradura, protege el bombee y la cerradura, refuerza la seguridad ante un intento de apertura de la puerta, este elemento evita la extracción del cilindro o utilizar el taladro (método muy utilizado por los ladrones) no solemos dar importancia a este elemento y es BÁSICO, no es un embellecedor.

2.9 Llaves: Van junto con el cilindro, hay de muchos tipos, calidades y facilidad de efectuar copias.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content