Amb motiu de la reforma del sistema de cotitzacions del RETA aprovada el passat mes de juliol, des de PIMEC formulem un seguit de recomanacions per facilitar l’ajust al nou sistema:

 1. Continuar amb la mateixa cotització que es tenia.

Recomanem, en primer lloc, continuar amb la base per la qual s’ha cotitzat fins al moment, donat que al llarg del 2023 es permetrà seguir cotitzant per la mateixa base que es tenia l’any 2022. Aquesta es podrà ajustar voluntàriament segons l’evolució de l’activitat durant l’any. Cal tenir en compte que a partir de l’1 de juliol del 2024 començarà la regularització per part de la tresoreria, que determinarà l’ingrés o devolució segons el cas.

Per altra banda, la nova regulació estableix com a excepció el manteniment de les bases d’aquells treballadors que hagin estat cotitzant a 31 de desembre de 2022 per una base superior a la que els pertocaria, independentment de la base de cotització que els correspondria segons els rendiments nets obtinguts. En cas que es vulgui mantenir la base, s’haurà de comunicar, tot i que potser caldrà esperar a la publicació dels formularis; en cas contrari, el 2024 l’administració tributària efectuarà la corresponent regularització.

 1. Revisar els rendiments nets el primer trimestre i comparar-los amb la base per la qual es cotitza actualment per fer una previsió.

Cal fer una previsió dels rendiments nets en funció de l’evolució de l’activitat i revisar les taules establertes pel nou Reial Decret llei 13/2022, per comprovar si la base per la qual estem cotitzant en el moment s’adiu amb la base que ens correspondria segons els nostres rendiments nets futurs. Els rendiments nets obtinguts el primer trimestre ens poden donar certa informació per orientar les previsions, tot i que seran els que obtinguem al segon trimestre els que ens donaran una visió més real de l’evolució de la nostra activitat. A partir d’aquest coneixement podrem decidir si ajustem la nostra base de cotització segons els rendiments actuals i preveient els rendiments futurs.

Cal tenir en compte que tenim 6 oportunitats durant l’any per modificar la nostra base de cotització i, així, procurar que quan la tresoreria efectuï la regularització l’any 2024, l’impacte econòmic sigui mínim.

 1. Si es decideix esperar a final d’any, perquè es poden tenir dubtes sobre els rendiments que finalment es podran aconseguir, fer una previsió de diners per l’eventual quota de regularització.

En cas que es tinguin dubtes sobre els rendiments que s’obtindran, tot i haver fet una aproximació, i es decideixi esperar a final d’any, convé fer una previsió de diners en cas que la base per la qual estiguem cotitzant sigui inferior a la que ens pertocaria. Ens pot passar que, en el moment de la regularització a partir del juliol del 2024, quan la tresoreria determini la devolució i ens enviï la resolució de pagament, i tenint en compte que només hi haurà un termini d’un mes per pagar, no tinguem prou liquiditat per fer-hi front.

 1. Conservar els documents i disposar de les dades per poder fer les previsions d’ingressos i despeses i els càlculs corresponents.

Davant la necessitat de tenir previstos els ingressos i despeses en tot moment, cal conservar tots els documents i disposar de les dades necessàries per poder fer els càlculs i previsions corresponents, controlant l’evolució del nostre negoci en tot moment. Sovint, ens costa fer previsions per manca de dades.

 1. Accedir a la calculadora de PIMEC per poder fer les estimacions de quotes a pagar.

Des de PIMEC hem dissenyat una eina perquè puguis calcular quina quota et pertocaria pagar segons els teus rendiments nets. D’aquesta manera podràs preveure, d’una manera molt senzilla, per quina base et correspondria cotitzar i, així, en cas que sigui diferent de l’actual, decidir si fer el canvi durant l’any o mantenir-la i esperar a la regularització.

 

Con motivo de la reforma del sistema de cotizaciones del RETA aprobada el pasado mes de julio, desde PIMEC formulamos una serie de recomendaciones para facilitar el ajuste al nuevo sistema:

Continuar con la misma cotización que tenía. Recomendamos, en primer lugar, continuar con la base por la que se ha cotizado hasta el momento, dado que a lo largo de 2023 se permitirá seguir cotizando por la misma base que se tenía en el año 2022. Ésta se podrá ajustar voluntariamente según el evolución de la actividad durante el año. Hay que tener en cuenta que a partir del 1 de julio de 2024 empezará la regularización por parte de la tesorería, que determinará el ingreso o devolución según el caso

Por otra parte, la nueva regulación establece como excepción el mantenimiento de las bases de aquellos trabajadores que hayan estado cotizando a 31 de diciembre de 2022 por una base superior a la que les correspondería, independientemente de la base de cotización que les correspondería según los rendimientos netos obtenidos. En caso de que se quiera mantener la base, deberá comunicarse, aunque quizás habrá que esperar a la publicación de los formularios; en caso contrario, en 2024 la administración tributaria efectuará la correspondiente regularización.

Revisar los rendimientos netos en el primer trimestre y compararlos con la base por la que se cotiza actualmente para realizar una previsión.

Es necesario realizar una previsión de los rendimientos netos en función de la evolución de la actividad y revisar las tablas establecidas por el nuevo Real Decreto ley 13/2022, para comprobar si la base por la que estamos cotizando en el momento se aviene con la base que nos correspondería según nuestros rendimientos netos futuros. Los rendimientos netos obtenidos en el primer trimestre pueden darnos cierta información para orientar las previsiones, aunque serán los que obtengamos en el segundo trimestre los que nos darán una visión más real de la evolución de nuestra actividad. A partir de este conocimiento podremos decidir si ajustamos nuestra base de cotización según los rendimientos actuales y previendo los rendimientos futuros.

Hay que tener en cuenta que tenemos 6 oportunidades durante el año para modificar nuestra base de cotización y, así, procurar que cuando la tesorería efectúe la regularización en 2024, el impacto económico sea mínimo.

Si se decide esperar a final de año, porque se pueden tener dudas sobre los rendimientos que finalmente se podrán conseguir, realizar una previsión de dinero por la eventual cuota de regularización.

En caso de que se tengan dudas sobre los rendimientos que se obtendrán, a pesar de haber realizado una aproximación, y se decida esperar a final de año, conviene realizar una previsión de dinero en caso de que la base por la que estemos cotizando sea inferior a la que nos correspondería. Nos puede ocurrir que, en el momento de la regularización a partir de julio de 2024, cuando la tesorería determine la devolución y nos envíe la resolución de pago, y teniendo en cuenta que sólo habrá un plazo de un mes para pagar, no tengamos suficiente liquidez para hacerle frente.

Conservar los documentos y disponer de los datos para poder realizar las previsiones de ingresos y gastos y los cálculos correspondientes. Ante la necesidad de tener previstos los ingresos y gastos en todo momento, es necesario conservar todos los documentos y disponer de los datos necesarios para poder realizar los cálculos y previsiones correspondientes, controlando la evolución de nuestro negocio en todo momento. A menudo, nos cuesta realizar previsiones por falta de datos.

 1. Acceder a la calculadora de PIMEC para poder hacer las estimaciones de cuotas a pagar.

Desde PIMEC han diseñat una eina para que puedas calcular qué cuota te correspondería pagar según tus rendimientos netos. De esta forma podrás prever, de una manera muy sencilla, por qué base te correspondería cotizar y, así, en caso de que sea diferente al actual, decidir si realizar el cambio durante el año o mantenerla y esperar a la regularización.

 

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
 • CONSENT
 • PHPSESSID
 • inbound_referral_site
 • lead_session
 • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content