En la gestió de qualsevol empresa és molt important tenir en compte les despeses que es produeixen derivades de l’activitat, i el consum d’electricitat n’és una. Per poder entendre com és el teu consum de llum i, per tant, conèixer millor les despeses, és important que sàpigues entendre la factura de la llum. Com que les factures de la llum són un document que causa confusió a molts usuaris, en aquest article us expliquem, pas a pas, el que has de tenir en compte quan miris una factura de la llum.

Components de la factura de llum

El primer que heu de saber és que qualsevol factura de la llum es compon de diverses parts diferenciades. Són les següents:

Encapçalat, dades de la factura i resum. Aquí hi ha la informació del remitent, és a dir, de l’empresa que t’envia la factura. També hi ha un resum de tota la factura, on es veuen diversos conceptes pels quals paguem i que t’explicarem més endavant. Informació del consum elèctric. És un detall del consum del període de facturació anterior i de l’actual. En aquest apartat també s’informa de si les lectures de consum són reals o estimades, encara que des que es van implementar els comptadors intel·ligents ja gairebé totes les factures són reals sense necessitat de fer una lectura manual del comptador.

Dades del contracte. Aquí veiem les dades del titular, el tipus de comptador que tenim, l’empresa distribuïdora, l’empresa comercialitzadora, el codi CUPS del nostre subministrament i els detalls del tipus de contracte que tenim. Destí de limport. Aquesta part ens informa d’on va destinat l’import que paguem: els impostos, el cost de producció de l’electricitat i els costos regulats. És una part molt visual que mostra aquesta informació en forma de gràfics. Detall de la factura. Aquí apareix desenvolupat cada concepte que compon la factura: potència contractada, energia consumida, peatge d’accés, cost de l’energia, lloguer i impostos. Informació al consumidor. En aquesta part s’informa el consumidor dels serveis que té contractats i, entre d’altres, es proporciona el web de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC), on es poden consultar les diferents ofertes vigents de les comercialitzadores.

Desglossament de la factura de la llum:

conceptes a pagar Com hem indicat, hi ha diversos costos que componen una factura de la llum i que, sumats, donen limport total que paguem per lelectricitat. Però no tot allò que es paga va destinat a la llum pròpiament. A continuació, us mostrem desglossadament els conceptes que sumen a la factura. Terme de potència Aquest concepte fa referència al preu que paguem per la potència contractada. És una despesa fixa de la factura, independentment de quin sigui el nostre consum. Amb la nova tarifa de llum, els usuaris poden contractar dues potències diferents per als diferents trams horaris. Terme de consum Aquest concepte es refereix a la quantitat que paguem pel nostre consum d’electricitat i es mesura en quilowatts hora (kWh). Calcular-ho és senzill: cal multiplicar el preu de l’energia per la quantitat de kWh consumits. L’únic que cal tenir en compte és la diferència de preu per quilowatt hora en els diferents trams horaris, en cas de tenir un contracte amb discriminació horària. En cas de tenir un contracte amb preu estable, el preu per quilovat és sempre el mateix.

Lloguer d’equips En cas que el comptador de llum no sigui propietat del consumidor, les comercialitzadores cobren pel lloguer. El preu és establert pel Govern i varia entre un mínim de 0,81€ i un màxim de 1,36€ al mes. Impostos A més dels conceptes que componen la factura pròpiament, cal sumar-hi dos impostos que sempre cal pagar. Aquests són l’impost sobre l’electricitat, que es cobra encara que no hi hagi hagut cap consum i és el 5,113% sobre la suma del terme de potència i el consum. L’altre impost que sempre apareix a les factures de la llum és l’IVA, que suposa un 21% a la península i les Balears. A les Canàries es paga un 7% d’IGIC ia Ceuta i Melilla és un 1% d’IPSI. Peatge d’accés Aquesta és la part de la factura destinada a pagar els costos relacionats amb l’accés a la xarxa elèctrica. Aquests contemplen el manteniment de la infraestructura, el transport i la distribució de lenergia des de les centrals fins als punts de subministrament i la comercialització de lelectricitat. Aquest peatge d’accés es veu reflectit a la factura tant a l’energia consumida com a la potència contractada i tenen un preu fix que marca el Ministeri, segons la potència contractada en el subministrament.

Bo social En cas de disposar d’una bonificació com el bo social, és en aquest apartat on es mostren i s’apliquen aquest tipus de descomptes. Amb aquesta guia ja tens tota la informació que necessites per llegir i entendre una factura de la llum. A partir d’ara, ja pots conèixer i analitzar millor les teves despeses i, amb aquesta informació, modificar-ne el consum o el terme de potència si ho veus necessari.

En la gestión de cualquier empresa es muy importante tener en cuenta los gastos que se producen derivados de la actividad, siendo el consumo de electricidad uno de ellos. Para poder entender cómo es tu consumo de luz y, por tanto, conocer mejor los gastos, es importante que sepas entender la factura de la luz. Como las facturas de la luz son un documento que causa confusión a muchos usuarios, en este artículo le explicamos, paso a paso, lo que debes tener en cuenta cuando mires una factura de la luz.

Componentes de la factura de luz

Lo primero que debe saber es que cualquier factura de la luz se compone de varias partes diferenciadas. Son las siguientes: Encabezado, datos de la factura y resumen. Aquí está la información del remitente, es decir, de la empresa que te envía la factura. También existe un resumen de toda la factura, donde se ven varios conceptos por los que pagamos y que te explicaremos más adelante. Información del consumo eléctrico. Es un detalle del consumo del período de facturación anterior y del actual. En este apartado también se informa de si las lecturas de consumo son reales o estimadas, aunque desde que se implementaron los contadores inteligentes ya casi todas las facturas son reales sin necesidad de realizar una lectura manual del contador.

Datos del contrato. Aquí vemos los datos del titular, el tipo de contador que tenemos, la empresa distribuidora, la empresa comercializadora, el código CUPS de nuestro suministro y los detalles del tipo de contrato que tenemos. Destino del importe. Esta parte nos informa de dónde va destinado el importe que pagamos: los impuestos, el coste de producción de la electricidad y los costes regulados. Es una parte muy visual que muestra esa información en forma de gráficos. Detalle de la factura. Aquí aparece desarrollado cada concepto que compone la factura: potencia contratada, energía consumida, peaje de acceso, coste de la energía, alquiler e impuestos. Información al consumidor. En esta parte se informa al consumidor de los servicios que tiene contratados y, entre otros, se proporciona la web de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), donde se pueden consultar las distintas ofertas vigentes de las comercializadoras.

Desglose de la factura de la luz:

conceptos a pagar Como hemos indicado, existen varios costes que componen una factura de la luz y que, sumados, dan el importe total que pagamos por la electricidad. Pero no todo lo que se paga va destinado a la luz propiamente. A continuación, le mostramos desglosadamente los conceptos que suman a la factura. Término de potencia Este concepto hace referencia al precio que pagamos por la potencia contratada. Es un gasto fijo de la factura, independientemente de cuál sea nuestro consumo. Con la nueva tarifa de luz, los usuarios pueden contratar dos potencias distintas para los distintos tramos horarios. Término de consumo Este concepto se refiere a la cantidad que pagamos por nuestro consumo de electricidad y se mide en kilovatios hora (kWh). Calcularlo es sencillo: es necesario multiplicar el precio de la energía por la cantidad de kWh consumidos. Lo único que hay que tener en cuenta es la diferencia de precio por kilovatio hora en los diferentes tramos horarios, en caso de tener un contrato con discriminación horaria. En caso de tener un contrato con precio estable, el precio por kilovatio es siempre el mismo.

Alquiler de equipos En caso de que el contador de luz no sea propiedad del consumidor, las comercializadoras cobran por el alquiler. El precio está establecido por el Gobierno y varía entre un mínimo de 0,81€ y un máximo de 1,36€ al mes. Impuestos Además de los conceptos que componen la factura propiamente, hay que sumar dos impuestos a pagar siempre. Éstos son el impuesto sobre la electricidad, que se cobra aunque no haya habido ningún consumo y es el 5,113% sobre la suma del término de potencia y el consumo. El otro impuesto que siempre aparece en las facturas de la luz es el IVA, que supone un 21% en la península y Baleares. En Canarias se paga un 7% de IGIC y en Ceuta y Melilla es un 1% de IPSI. Peaje de acceso Esta es la parte de la factura destinada a pagar los costes relacionados con el acceso a la red eléctrica. Estos contemplan el mantenimiento de la infraestructura, el transporte y la distribución de la energía desde las centrales hasta los puntos de suministro y la comercialización de la electricidad. Este peaje de acceso se viene reflejado en la factura tanto en la energía consumida como en la potencia contratada y tienen un precio fijo que marca el Ministerio, según la potencia contratada en el suministro. Bono social En caso de disponer de una bonificación como el bono social, es en este apartado donde se muestran y aplican este tipo de descuentos. Con esta guía ya tienes toda la información que necesitas para leer y entender una factura de la luz. A partir de ahora, ya puedes conocer y analizar mejor tus gastos y, con esta información, modificar su consumo o término de potencia si lo es necesario.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content