Reforma del sistema de pensions i altres modificacions normatives

El divendres 17 de març es va publicar al BOE el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l’ampliació dels drets de les persones perceptores de pensió, la reducció del biaix de gènere i l’establiment d’un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions.

A continuació fem un recull dels aspectes més rellevants:

A.- Reforma en el sistema de pensions.

 • Es modifica el càlcul de la base reguladora de la pensió per jubilació. La base reguladora serà el quocient que resulti de dividir la suma de les bases de cotització dels darrers 27 anys entre 378, de la manera següent:
  • Se seleccionaran els 348 mesos consecutius i immediatament anteriors a la jubilació.
  • Els períodes sense cotització es complementaran amb el 100% de la base mínima els primers 48 mesos i, a partir del 49è, amb el 50% de la base mínima. Aplicable sempre que el biaix de gènere en pensions sigui superior al 5%, les dones treballadores podran compensar amb el 100% de la base mínima els primers 60 mesos i, dels 61 fins als 84 mesos es complementaran amb el 80% de la base mínima.
  • Es desplegarà progressivament, a partir de l’any 2027 fins a l’any 2040. Fins a 2040 l’entitat gestora mantindrà vigent el sistema de càlcul del marc regulador actual (25 darrers anys cotitzats), aplicant el sistema que resulti més favorable.
 • Per a la determinació de la pensió de jubilació es crea un sistema dual fins l’any 2040, les persones pensionistes podran escollir la fórmula més avantatjosa entre les dues següents:
 • Agafar com a base els darrers 25 anys cotitzats (marc regulador actual), o
 • Agafar el coeficient
 • S’incrementaran progressivament des de 2024, les pensions mínimes de jubilació per a aquelles persones majors de 65 anys amb cònjuges a càrrec, a fi que a 2027 la quantia no sigui inferior al llindar de pobresa calculat corresponent a una llar de dos adults (multiplicant-se per 1,5 la renta corresponent a una llar unipersonal a efectes d’INE amb el creixement interanual dels últims 8 anys).
 • S’equipara la quantia mínima de la pensió de viudetat amb càrregues familiars, des de 2024, fins a arribar al llindar de pobresa calculat per a una llar de 2 persones adultes.
 • Durant el període de 2024 i 2025, el complement de biaix de gènere de l’article 60 de la Llei General de Seguretat Social tindrà un increment anual addicional del 10% sobre la revalorització ja prevista.
 • Les altres pensions contributives amb quanties mínimes s’incrementaran anualment, en un 50% respecte del percentatge d’increment de les altres pensions.
 • Les pensions no contributives s’actualitzaran anualment en la suma que resulti de multiplicar per 0,75, el llindar de pobresa en llar unipersonal.
 • S’amplien, a 3 anys, els períodes que s’entenen com efectivament cotitzats per excedència per cura de familiars.
 • A partir de l’1 d’octubre de 2023, a efectes de cotitzacions, les persones treballadores contractades a temps parcial els seran computats els períodes de treball (en dies) com els de les persones a jornada completa, independentment de la jornada realitzada.

B.- Novetats en els processos d’incapacitat temporal.

 • Quan les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, sobre la base del contingut de les comunicacions mèdiques i dels informes emesos en el procés, així com a través de la informació obtinguda per les actuacions de control i seguiment, considerin que la persona podria no estar incapacitada per al treball, podran formular la proposta d’alta mèdica a la Inspecció Mèdica dels Serveis Públics de Salut. Les mútues han de comunicar simultàniament a la persona treballadora i a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). La Inspecció Mèdica estarà obligada a comunicar a la mútua i a l’INSS, en un termini màxim de 5 dies hàbils, l’emissió de l’alta, o la seva denegació, cas en què acompanyarà informe mèdic motivat que la justifiqui. L’estimació de la proposta d’alta donarà lloc a l’alta a la data d’efectes d’aquesta. En el cas que la Inspecció Mèdica consideri necessari citar a la persona treballadora per a revisió mèdica, aquesta s’haurà de fer també dins del termini de 5 dies previstos. Entrada en vigor el 18 de març de 2023.
 • L’INSS exercirà les seves competències de control a partir dels 365 dies d’IT, mitjançant la seva pròpia Inspecció Mèdica. Per això, l’esgotament del termini dels 365 dies de baixa sense proposta d’alta comportarà, automàticament, la pròrroga de la incapacitat temporal i també la de l’obligació de col·laboració en el pagament de la prestació. Entrada en vigor el 17 de maig de 2023.
 • Arribats els 545 dies, quan s’extingeixi la prestació, s’examinarà l’estat de la persona en el termini de 90 dies naturals per a qualificar el grau d’incapacitat que pugui correspondre i s’estendran tots els efectes fins a la notificació de la resolució. Entrada en vigor el 17 de maig de 2023.
 • La base reguladora diària de les prestacions per incapacitat temporal de les persones treballadores a temps parcial, inclosos els fixos discontinus, es determinaran dividint la suma de les bases de cotització a temps parcial des de l’última alta o crida, amb un màxim de 3 mesos, entre el nombre de dies naturals transcorreguts des d’aquesta (). Entrada en vigor l’1 de gener de 2026.

C.- Mecanismes per a increment d’ingressos.

 • Actualització automàtica anual de la base màxima de cotització, sense perjudici del que puguin aprovar les Lleis de pressupostos generals de l’Estat, en un increment de l’1,2%  des de 2024 i fins a 2050.
 • A partir de 2025, les pensions màximes es revaloritzaran cada any amb l’increment de l’IPC més un increment del 0,115% acumulatiu, sobre la quantia màxima del sistema de pensions de l’any anterior, fins a l’any 2050.

 

D.- Mecanisme d’equitat intergeneracional (MEI).

 • La cotització del mecanisme d’equitat intergeneracional s’incrementarà fins l’1,2% al 2029, corresponent un 1% a l’empresa i un 0,2% a la persona treballadora en règim general.
 • El règim transitori progressiu serà el següent en punts percentuals d’increment anual:

 

 

MEI

Ocupador/a

Persona treballadora

2023

0,60

0,50

0,10

2024

0,70

0,58

0,12

2025

0,80

0,67

0,13

2026

0,90

0,75

0,15

2027

1

0,83

0,17

2028

1,10

0,92

0,18

2029

1,20

1

0,20

E.- Cotització addicional de solidaritat.

 • S’estableix una quota de solidaritat per les persones treballadores per compte d’altri per la part de la retribució salarial que superi la base màxima de cotització en determinats percentatges, i que entra en vigor per trams des de l’any 2025 i fins al 2045.
 • A 2045 la quota addicional de solidaritat serà la següent:
 • Primer tram fins al 10% de la diferència entre la retribució i la base de cotització màxima: S’aplicarà un 5,5% (4,6 l’empresa i 0,9 la persona treballadora) sobre la part de la retribució que excedeixi de la retribució fins a la base màxima de cotització.
 • Segon tram entre el 10% i el 50% de la diferència entre la retribució i la base de cotització màxima: S’aplicarà un 6 % (5% l’empresa i 1% la persona treballadora) sobre la part de la retribució que excedeixi de la retribució fins a la base màxima de cotització. Tercer tram entre el 50% i el 100% de la diferència entre la retribució i la base de cotització màxima: S’aplicarà un 7% (5,8% l’empresa i 1,2% la persona treballadora) sobre la part de la retribució que excedeixi de la retribució fins a la base màxima de cotització.

 

S’estableix un règim transitori i progressiu des del 2025 fins al 2045:

Any

Des de la base màxima fins al 10% de la base màxima Des del 10% fins al 50% addicionals de la base màxima Retribucions superiors al 50% addicional de la base màxima
Tipus de cotització % Tipus de cotització % Tipus de cotització %

2025

0,92

1

1,17

2026

1,15

1,25

1,46

2027

1,38

1,50

1,75

2028

1,60

1,75

2,04

2029

1,83

2

2,33

2030

2,06

2,25

2,63

2031

2,29

2,5

2,92

2032

2,52

2,75

3,21

2033

2,75

3

3,50

2034

2,98

3,25

3,79

2035

3,21

3,50

4,08

2036

3,44

3,75

4,38

2037

3,67

4

4,67

2038

3,90

4,25

4,96

2039

4,13

4,50

5,25

2040

4,35

4,75

5,54

2041

4,58

5

5,83

2042

4,81

5,25

6,13

2043

5,04

5,50

6,42

2044

5,27

5,75

6,71

2045

5,50

6

7

 

F.- Inclusió en el règim general de seguretat social a l’alumnat participant en programes de pràctiques.

 • S’haurà de trametre alta assimilada al règim general de la Seguretat Social a totes aquelles persones que realitzin pràctiques universitàries, o de formació professional, a excepció de les que es realitzin en la modalitat d’FP Intensiva.
 • Les pràctiques, estiguin o no remunerades, estaran excloses del Mecanisme d’Equitat Intergeneracional (MEI) i comptaran amb una reducció del 95% en la quota de contingències comunes.
 • En el cas de pràctiques no remunerades, el compliment de les obligacions derivades de l’alta i baixa a la Seguretat Social, correspon a l’empresa on es realitzin les pràctiques, excepte que el conveni o acord de cooperació subscrit disposi que tals obligacions correspondran al centre de formació. La cotització tindrà l’exclusió de: FOGASA, atur, formació professional, i contingències comunes. La cotització serà en format de quota, per contingències comunes i professionals, que serà el resultat d’aplicar el grup de cotització 8 pel nombre de dies de pràctiques formatives, amb el límit de la cotització mínima prevista pel grup de cotització número 7. El termini reglamentari per a l’ingrés de les quotes de cotització serà: el mes d’abril (per les quotes corresponents als mesos de gener, febrer i març), el mes de juliol (per les dels mesos d’abril, maig i juny), el mes d’octubre (pels mesos de juliol, agost i setembre), i gener (pels mesos d’octubre, novembre i desembre). A efectes de prestacions que poguessin correspondre, cada dia de pràctiques no remunerades comptarà com 1,61 dies cotitzats, sense que pugui sobrepassar-se el nombre de dies del mes corresponent.
 • En el cas de pràctiques remunerades, el compliment de les obligacions derivades de la Seguretat Social correspondrà a l’entitat o organisme que financi el programa de formació o aquell que faci efectiva la respectiva contraprestació econòmica.  La cotització que els serà d’aplicació correspon al règim de cotització dels contractes formatius en alternança, establert en la corresponent Llei de pressupostos generals de l’Estat, i cotitzaran per la base mínima del grup de cotització 7, excepte en el cas de mesos no complerts, en llur cas la base de cotització serà la part proporcional de la base mínima. Tindran exclusió de: FOGASA, atur i formació professional.

G.- Modificació Estatut dels Treballadors.

 • S’amplia a 23 anys, sempre que hi hagi diagnòstic abans dels 18 anys, la possible reducció de jornada per cura de descendent, i adopcions, que estiguin en transcurs d’hospitalització i/o tractament continuat de càncer que pot ampliar-se, fins als 26 anys, en el cas d’existir una discapacitat igual o superior al 65%.
 • Es podrà sol·licitar, novament en el cas d’haver finalitzat la reducció de jornada, a partir de l’1 d’abril de 2023.

H.- Fons de reserva de la Seguretat Social.

 • Els ingressos obtinguts de la cotització fixada amb el MEI (Mecanisme d’Equitat Intergeneracional) s’ingressaran en el Fons de Reserva de la Seguretat Social.
 • L’autoritat independent de responsabilitat fiscalitzarà la reforma perquè la despesa en pensions no superi el 15% del PIB.

 

PIMEC us oferirà una jornada per aclarir tots els dubtes, us informarem de la data puntualment.

 

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
 • CONSENT
 • PHPSESSID
 • inbound_referral_site
 • lead_session
 • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Ves al contingut