Mesures preventives Coronavirus SARS-CoV-2

MESURES I RESTRICCIONS TERRITORIALS

CONSULTES

NETEJA I DESINFECCIÓ

CONSULTES LABORALS I FISCALS

CARTELLS

Resum de les mesures de restricció per a la contenció de la COVID-19 a partir del 24 de desembre de 2021

La Generalitat de Catalunya prorrogarà durant 14 dies més les mesures per contenir la Covid-19 que van entrar en vigor el passat 24 de desembre. Així, les mesures que fins ara estaven en vigor fins al 7 de gener, s’estenen fins al dia 21.

Entre les mesures que es mantenen destaquen la limitació de les bombolles a un màxim de 10 persones, tant a l’interior com a l’exterior en àmbits públics i privats; una capacitat màxima del 50% a l’interior de bars i restaurants i del 100% a les terrasses, mentre que l’aforament a comerços i empreses de serveis serà del 70%, el mateix percentatge que en instal·lacions i equipaments esportius tancats. Així mateix, els locals d’oci nocturn romandran tancats, mentre que l’aforament de sales de concert, teatres, cinemes, auditoris i circs amb carpa serà del 70%, percentatge que també s’aplica a sales de vetlla, enterraments i altres cerimònies. Així mateix, es recomana fermament el teletreball en l’àmbit laboral privat.

D’altra banda, el Govern català ha actualitzat la llista de municipis on s’aplicarà la restricció de la mobilitat nocturna. Aquest nou llistat inclou 123 municipis.

Per a més informació, pots consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.

El Govern prorroga les mesures de contenció de la Covid-19, a excepció del confinament nocturn

 • Les mesures entraran en vigor aquest divendres 27 d’agost i tindran una vigència de set dies
 • La nova resolució fa decaure la restricció a la mobilitat nocturna a tots els municipis

El Govern de la Generalitat ha aprovat, en el marc del Procicat, la pròrroga de les mesures de contenció davant la Covid-19 a Catalunya publicades el 19 d’agost, a excepció de la restricció a la mobilitat nocturna, que decau als 19 municipis on encara era vigent.

Se segueixen limitant les reunions o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com en el privat, a un màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents. Es manté el 70% de l’aforament a l’assistència a actes i cerimònies civils o religiosos, inclosos casaments, culte i cerimònies fúnebres.

Aquestes mesures es prorrogaran un cop les hagi aprovat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tindran una vigència de set dies. El Govern traslladarà la sol·licitud demà al TSJC i entraran en vigor aquest divendres 27 d’agost

https://govern.cat/gov/notes-premsa/413025/el-govern-prorroga-les-mesures-de-contencio-de-la-covid-19-a-excepcio-del-confinament-nocturn

Resum de les mesures en vigor actualment

1. Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats, que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de forma presencial als llocs de treball i fomentin l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

2. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d’adoptar, als centres de treball, entre d’altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. I, quan això no sigui possible, han de proporcionar-se a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.

b) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l’ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que en les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.

c) Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la COVID-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En el cas d’espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, no hi és obligatori l’ús de la mascareta, sense perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de treballadors com de clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

Noves mesures per contenir el creixement dels casos relacionats amb la COVID-19

Mesures

El Govern de la Generalitat ha aprovat, en el marc del Procicat, un conjunt de mesures per tractar de contenir l’augment de casos de COVID-19 que s’està experimentant des de fa dies a Catalunya.

Oci nocturn i espectacles amb activitat musical i ball

Tancament de l’oci nocturn, amb excepció d’aquells locals que es desenvolupen totalment a l’aire lliure.

Pel que fa els espectacles amb activitats musicals i ball i que estiguin en peu i a l’aire lliure també s’apliquen noves mesures de seguretat:

Es manté l’ús obligatori de la mascareta

Podran tancar a les 3h de la matinada.

En cas de ser esdeveniments de 500 persones o més (per exemple, concerts) que no puguin estar asseguts:

Serà necessari fer un test d’antígens o una prova PCR a tots els assistents, com a molt 12 hores abans.

Sí podran accedir els que acreditin una pauta de vacunació complerta.

A més, l’organització d’aquestes activitats hauran de tenir redactat un pla específic d’actuació.

En tots els espectacles a l’aire lliure, independentment de l’aforament, caldrà tenir un registre d’assistents, accessible i verificable, per fer un seguiment epidemiològic en cas que fos necessari.

Mascareta

En termes generals, es manté l’obligatorietat de la mascareta en tres circumstàncies:

espais tancats.

a l’aire lliure si no es pot respectar la distància d’1,5 m amb altres grups bombolles.

en espais de restauració mentre no s’està menjant o bevent.

El Govern també recomana dur-la en totes les altres ocasions, tot i no poder dictar-ne l’obligatorietat en ser una competència estatal. 

Les mesures entraran en vigor a partir d’aquest divendres 9 de juliol i tenen una vigència de 14 dies, fins al 23 de juliol inclòs.

També es recomana a la ciutadania que porti la mascareta en tot moment, també a l’aire lliure.

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Obertura-progressiva-dactivitats

Flexibilització de l’ús de les mascaretes en espais exteriors

El Consell de Ministres ha donat llum verda a la flexibilització de l’ús de les mascaretes en espais exteriors, amb l’aprovació d’un Reial decret llei mitjançant el qual es modifica la redacció de l’article 6 de la Llei 2/2021 que regula la seva utilització.

Arran de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), el divendres 25 de juny, del Reial decret llei que modifica la redacció de l’article 6 de la Llei 2/2021 que regula la utilització de les mascaretes en espais exteriors, i amb caràcter general, deixa de ser obligatori l’ús de mascaretes en espais a l’aire lliure, sempre que es pugui mantenir una distància mínima de, almenys, 1,5 metres entre persones, excepte grups de convivents.

Amb tot, i a causa de les circumstàncies de diferent índole, previstes o no, que es poguessin donar un cop abandonat el domicili, s’haurà de portar mascareta en aquells casos en què continuï sent obligatori.

Espais tancats i esdeveniments multitudinaris

D’aquesta manera, l’ús de mascareta seguirà sent obligatori en qualsevol espai tancat -d’ús públic o que es trobi obert al públic-, així com en qualsevol espai a l’aire lliure en què no es pugui mantenir la distància de seguretat de, almenys, 1,5 metres entre persones, excepte grups de convivents.

La mascareta serà obligatòria també en els esdeveniments multitudinaris a l’aire lliure, quan els assistents estiguin drets o si, estant asseguts, no es pot mantenir 1,5 metres de distància entre persones, excepte grups de convivents.

Mitjans de transport

De la mateixa manera, serà obligatori l’ús de mascaretes en mitjans de transport aeri i marítim, en autobús, ferrocarril i telefèric, així com a les andanes i estacions de viatgers. També en el cas dels transports públics i dels transports privats complementaris de viatgers, si els ocupants dels vehicles de turisme no conviuen en el mateix domicili.

En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes quan les persones es trobin dins de la seva cabina o en espais exteriors de la nau i es pugui mantenir la distància de seguretat de, almenys, 1,5 metres.

S’obre el tràmit per demanar els ajuts adreçat a les persones autònomes i empresas afectadas per la covid-19

Administració Generalitat
Organisme Responsable Departament d’Empresa i Treball Departament d’Economia i Hisenda
A qui va dirigit Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica): que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en els CNAEs que es troben en el llistat de l’annex i  que hagin realitzat i declarat, o bé que s’hagi comprovat per part de l’Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, i  que la continuïn exercint en l’actualitat, i  que es trobin en alguna de les següents situacions: Que el volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’IVA o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 
S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils. 
En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’IRPF, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent. Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa. Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.
No poden ser destinataris Aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, tot i complir els requisits dels apartats anteriors,  Els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2019 Els qui amb estimació directa del volum d’operacions tenen un volum de deutes pendent subvencionable inferior a 4.000 € Els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives Els qui tinguin ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d’1,8 milions d’euros en ajuts directes i de 10 milions d’euros en ajuts per costos fixos d’acord amb el Marc Nacional temporal notificat a la Comissió Europea i autoritzat mitjançant la Decisió de la Comissió Europea SA.56851 (2020/N), de 2 d’abril de 2020, i les seves modificacions. Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l’aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.
Finalitat L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditorsfinancers o no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si és procedent, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.
Límit màxim ajuts -Empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF: 3.000 €. -Empresaris i professionals amb caiguda 30 % volum operacions: 40 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin un màxim de 10 empleats. 20 % de la caiguda del volum operacions que superi el 30 % per empreses i professionals que tinguin més de 10 empleats. L’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €.
Compromisos -Mantenir l’activitat corresponent als ajuts fins al 30/06/2022 -No repartir dividends durant el 2021 i 2022 -No aprovar increments en les retribucions de l’alta direcció durant 2 anys des de la data de concessió de l’ajut
Termini inscripció prèvia 21/06/21 9 h. – 30/06/21 15 h.
Procediment inscripció Omplir i presentar el formulari normalitzat d’inscripció prèvia
Portal d’inscripció https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-de-suport-a-la-solvencia-empresarial-per-fer-front-a-la-COVID-19
Enllaç CNAEs  http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/glossari/#bloc2

Podeu consultar l’ordre publicada avui al DOGC aquí.

Resum dels principals canvis en les mesures per a la contenció de la covid-19

Reunions i trobades: màxim 10 persones (llevat que es tracti de convivents) sense limitació de bombolles.

Comerç: mercats no sedentaris, comerç minorista i centres comercials: aforament màxim del 50%. Obertura de 6 a 24 h.

Restauració (des del 20 de maig): obertura de 6 a 24 h. Màxim 6 persones per taula -límit que no s’aplica quan es tracta de convivents- (interior, exterior i terrasses). Es permet el consum en barra amb distància interpersonal d’,5 m. Aforament del 50% en espais interiors.

Activitats culturals: obertura de 6 a 24 h. Aforament del 70% i màxim: 1.000 persones a l’interior, 3.000 persones a l’exterior o en espais interiors amb ventilació reforçada

Instal·lacions i equipaments esportius: activitats grupals en interiors sense ventilació reforçada: màxim 10 persones. Obertura fins a les 0 h, obertura dels equipaments esportius no supervisats.

Educació: formació no reglada presencial: grups fins a 10 persones.

Lleure educatiu: màxim grups de 10 persones.

Congressos, convencions i fires comercials: permesos amb un aforament màxim del 50% i 1.000 persones a l’interior, 3.000 persones a l’exterior o espais interiors amb ventilació reforçada. Càtering: permès (a peu dret, amb aliments individuals i complint el pla sectorial).

 

Consulta la publicació al DOGC de la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Resum dels principals canvis en les mesures per a la contenció de la covid-19

Reunions i trobades: màxim 10 persones (llevat que es tracti de convivents) sense limitació de bombolles.

Comerç: mercats no sedentaris, comerç minorista i centres comercials: aforament màxim del 50%. Obertura de 6 a 24 h.

Restauració (des del 20 de maig): obertura de 6 a 24 h. Màxim 6 persones per taula -límit que no s’aplica quan es tracta de convivents- (interior, exterior i terrasses). Es permet el consum en barra amb distància interpersonal d’,5 m. Aforament del 50% en espais interiors.

Activitats culturals: obertura de 6 a 24 h. Aforament del 70% i màxim: 1.000 persones a l’interior, 3.000 persones a l’exterior o en espais interiors amb ventilació reforçada

Instal·lacions i equipaments esportius: activitats grupals en interiors sense ventilació reforçada: màxim 10 persones. Obertura fins a les 0 h, obertura dels equipaments esportius no supervisats.

Educació: formació no reglada presencial: grups fins a 10 persones.

Lleure educatiu: màxim grups de 10 persones.

Congressos, convencions i fires comercials: permesos amb un aforament màxim del 50% i 1.000 persones a l’interior, 3.000 persones a l’exterior o espais interiors amb ventilació reforçada. Càtering: permès (a peu dret, amb aliments individuals i complint el pla sectorial).

 

Consulta la publicació al DOGC de la RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Informació actualitzada ajuts Generalitat

 

Us recordem, per si és del vostre interès,  el ajuts de la Generalitat de Catalunya enfront la Covid-19

Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’ERTO

La Generalitat de Catalunya ha anunciat que el proper divendres 19 de febrer de 2021 s’obrirà el termini d’inscripció per a la reedició dels Ajuts per a persones treballadores autònomes.

Així mateix, estan vigents els següents ajuts per a pal·liar la crisi generada per la Covid-19:

Ajuts per a treballadors:

 • Ajut extraordinari per a persones afectades per un ERTO i persones amb contracte fix discontinu: El termini d’inscripció comença el 15 de febrer de 2021.
 • Atur per a artistes: Prestació durant 6 mesos d’aproximadament 776€ per al artistes donats d’alta al Règim General d’Artistes en espectacles públics.
 • Adaptació de jornada per cures (Pla Mecuida): Les persones que han de tenir cura d’un familiar poden adaptar i/o reduir la seva jornada laboral.

Ajuts per a empreses i autònoms:

 • Mesures econòmiques i socials: Tots els ajuts destinats a les empreses i els autònoms organitzats per sectors.
 • Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO):
  • Termini de sol·licitud: del 15 al 22 de febrer del 2021 a les 12h (migdia).
  • L’import màxim destinat a la concessió d’aquests ajuts és de 208.000.000,00 €.
  • Delegació de competències del conseller d’Empresa i Coneixement en la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.
  • Per a empreses de fins a 50 treballadors.
  • Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Així mateix adjuntem tres enllaços referents als Ajuts extraordinaris a les petites empreses, microempreses i cooperatives per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO):

Altres ajuts:

 • Fons europeus: Oportunitats de finançament i altres mesures en front a la Covid-19.

A continuació, els deixem un enllaç al conjunt d’ajuts que ofereix la Generalitat de Catalunya enfront de la Covid-19:

http://web.gencat.cat/ca/activem/ajuts-per-palliar-la-crisi/

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes o que formin part d’una microempresa enfront la COVID-19

 

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions.

El proper dia 19 de febrer s’obrirà un nou registre perquè persones treballadores autònomes s’inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d’ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.

Presentació de sol·licituds
Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

Beneficiaris: Professionals autònoms que exerceixin una activitat econòmica com a persona física a títol individual, mutualistes, societaris, socis cooperativistes, tots fins a un màxim de 6 persones (titulars inclosos).

Requisitsper accedir-hi

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any 2020 per 47,95 euros.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Preguntes freqüents dels autònoms en relació als efectes del Covid-19 – 2021

 

Els empresaris i professionals autònoms figuren entre els més afectats per l’aturada de l’activitat econòmica arran de la pandèmia de la Covid-19 i l’estat d’alarma al territori espanyol. A continuació responem unes preguntes bàsiques d’utilitat:

1) Quins ajuts puc demanar com a autònom?

A data d’avui existeixen les següents línies d’ajuts directes que els autònoms poden demanar:

1.2. Al Govern de l’Estat:

Arran de la publicació del RD Llei 2/2021, de 26 de gener de 2021, existeixen quatre tipus de prestació de cessament.

 

1.2.1 Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal

Dirigida principalment a autònoms obligats a tancar per resolució de l’autoritat.

Quins són els requisits?

 • Afiliat i en alta en el RETA o en el RETM, mínim des d’abans de l’1 de gener de 2021.
 • Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.
 • La percepció d’aquesta retribució sigui inferior a 1,25 vegades l’SMI, en aquest cas sí que seria compatible.
 • Resolució de suspensió temporal de l’activitat.

Quantia de la percepció?

 • 50% de la base mínima de cotització que correspongui per activitat. Quantitat incrementable en un 20%, en cas que tingui reconeguda la condició de família nombrosa.
 • Quan dues persones tinguin dret a la prestació i convisquin en el mateix domicili la quantia de cada una serà del 40%.

Es cotitza durant la percepció de la prestació?

 • Durant el temps que l’activitat estigui suspesa, el treballador autònom estarà exempt de cotitzar.

Quin és el termini de presentació?

 • S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a la resolució de tancament; en cas que es presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà el dia de la sol·licitud.
 • Duració màxima de 4 mesos.

On es pot sol·licitar?

 • Se sol·licita a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social.

 

1.2.2 Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi (art.7, RD-llei 02/2021, de 26 de gener)

Per a treballadors amb carència amb data 01/02/2021 i que preveuen un mal primer semestre de 2021.

Quins són els requisits?

 • Afiliat i en alta en el RETA o en el RETM.
 • Període mínim de cotització

Període de cotització

Mesos

Període de la protecció

Mesos

De 12 a 17

4

De 18 a 23

6

De 24 a 29

8

De 30 a 35

10

De 36 a 40

12

De 43 a 47

16

De 48 endavant

24

 

 • No haver complert l’edat ordinària per causar dret a la pensió de jubilació.
 • Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.
 • L’accés a la prestació exigeix acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció d’ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels generats en el segon semestre de 2019, així com haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment de 7.980 euros.

Compliment de totes les obligacions laborals en cas de tenir treballadors.

Es cotitza?

 • Sí, la mútua abona a l’autònom la quantitat corresponent a les contingències comunes.

Quantia de la percepció?

 • 70% de la base reguladora (mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos anteriors al cessament de l’activitat).

Quins són els terminis?

 • El dret a la prestació es podrà començar a meritar amb efectes 01 de febrer de 2021, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrer o amb efectes des del dia següent a la sol·licitud.
 • Duració màxima fins al 31 de maig de 2021.

On se sol·licita?

 • Se sol·licita a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social.

 

1.2.3 Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no tinguin dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’art.7 d’aquest mateix RD-llei 2/2021

Per a treballadors que no poden optar a la prestació del punt 1.2.2 i que, a més, preveuen un mal primer semestre.

Quins són els requisits?

 • Afiliat i en alta en el RETA o al RETN, mínim des d’abans de l’1 d’abril de 2021.
 • Estar al corrent de pagament en Seguretat Social.
 • No tenir dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat prevista en l’art.7 del RD-llei 2/2021.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents d’activitats per compte propi en el primer semestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
 • Acreditar en el primer semestre del 2021 uns ingressos computables inferiors als generats en el primer trimestre de 2020.
 • La prestació no és compatible amb la percepció d’una retribució per compte d’altri, amb l’excepció que la percepció d’aquesta retribució sigui inferior a 1,25 vegades l’SMI, en aquest cas sí que seria compatible.

Quantia de la percepció?

 • 50% de la base mínima de cotització que correspongui per activitat.
 • Quan dues persones tinguin dret a la prestació i convisquin en el mateix domicili la quantia de cada una serà del 40%.

Es cotitza durant la percepció de la prestació?

 • Durant el temps que l’activitat estigui suspesa el treballador autònom queda exempt de cotitzar.

Quins són els terminis?

 S’ha de sol·licitar dins dels primers 21 dies naturals següents a l’01 de febrer de 2021, en cas que es presenti fora de termini, el dret a la prestació s’iniciarà amb efectes des del primer dia del mes següent al de la presentació de la sol·licitud.

 • Duració màxima fins al 31 de maig de 2021.
 • El dret a la prestació s’extingirà en cas que concorrin els requisits per causar dret a la prestació de cessament ordinari de l’article 7 del RD-llei 02/2021.

On se sol·licita?

 • Se sol·licita a través de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social.

 

1.2.4 Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors de temporada

Per a treballadors de temporada amb i sense carència i que demostrin una caiguda de la facturació.

Quins són els requisits?

 • Haver estat en alta i haver cotitzat en el RETA o en el RETM com a treballador per compte propi un mínim de 4 mesos i un màxim de 6 en cadascun dels anys; dos dels mesos han d’estar compresos en el període de gener a juny.
 • No estar en alta o assimilat en alta, com a treballador per compte d’altri, més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.
 • No haver estat en alta, com a treballador per compte d’altri, més de 120 dies en els anys 2018 i 2019.
 • No obtenir durant el primer semestre de 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
 • Estar al corrent de pagament en Seguretat Social o regularitzar la situació en un termini de 30 dies naturals.

Quantia de la percepció?

 • 70% de la base mínima de cotització que correspongui per activitat desenvolupada.

Es cotitza durant la percepció de la prestació?

 • Durant la percepció de la prestació no hi haurà obligació de cotitzar, i el treballador estarà en situació d’alta o assimilada en el règim de la Seguretat Social corresponent.
 • Les percepcions per les quals no existeixi l’obligació de cotitzar seran assumides per les entitats competents.

Termini:

 • El dret a la prestació es podrà començar a meritar amb efectes 01 de febrer de 2021 amb una duració màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 21 dies naturals de febrer o amb efectes des del dia següent a la sol·licitud en cas que no es presenti a termini.
 • Duració màxima fins al 31 de maig de 2021.

 

1.3 A la Generalitat de Catalunya:

1.3.1 Inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica  en període de COVID-19 per a persones treballadores autònomes o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa

Es tracta d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica, que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persones físiques, i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses. Per poder tramitar aquest ajut s’ha de fer una inscripció prèvia.

En què consisteix aquesta inscripció prèvia?

 • Cal presentar la sol·licitud d’inscripció dins del termini establert i complir els requisits. Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.

Quins són els requisits principals?

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya. 
 • Estar en situació d’alta al RETA o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta. 
 • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el nombre de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any 2020 per 47,95 euros.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 • No tenir ajuts atorgats sobre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret-llei 16/2020, de 5 de maig.
 • Tant en cas de persones treballadores autònomes a títol individual com de persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa, el nombre màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6.

Ja havia fet abans (en altres convocatòries) la inscripció prèvia; l’he de tornar a fer?

 • Sí, aquests nous ajuts s’han de demanar a través d’un nou formulari d’inscripció prèvia.

Quin és l’import de l’ajut?

 • Hi ha un pressupost de 280 M €, es preveu que arribarà a uns 140.000 persones treballadores autònomes i l’import de l’ajut és de 2.000 euros.

Vaig rebre l’ajut dels 2.000 euros per al manteniment de l’activitat econòmica en la convocatòria del novembre de 2020 o en la convocatòria del desembre de 2020, puc tornar a sol·licitar el nou ajut?

 • Sí, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Un cop he fet la inscripció prèvia, cal que faci res més per rebre l’ajut?

 • No, la inscripció prèvia permet a les persones inscrites, una vegada publicada la convocatòria i sense cap altre tipus d’actuació, tenir el caràcter de sol·licitants de l’ajut i en podran ser beneficiàries si a més compleixen els requisits establerts.

L’ordre d’inscripció és vinculant per optar a l’ajut?

No, a cada ajut s’estableixen uns requisits que es fixen per a la seva concessió.

 

Poden inscriure’s per sol·licitar l’ajut els autònoms socis d’una empresa o d’una cooperativa?

Sí, sempre que les empreses o cooperatives estiguin formades per un màxim de 3 socis, i el sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no sigui superior a sis. Es pren com a referència la suma de les persones contractades i de les persones sòcies donades d’alta com autònomes de forma ininterrompuda durant l’any 2019. En cas d’alta durant l’any 2020, el càlcul es farà sobre la base del nombre de dies d’alta al RETA o a la mutualitat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Per a més dubtes:

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/inscripcioautonoms2021/preguntes-frequents/

o també es pot contactar amb la bústia de consultes:

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=706&topicLevel2.id=30459

On es tramita?

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22289-Inscripcio-previa-ajuts-manteniment-activitat-economica-autonoms-microempreses?category=           

 

1.3.2 Ajuts extraordinaris per a petites empreses, microempreses, cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec en situació d’ERTO

Nova línia d’ajuts de suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la Covid-19 i per mantenir els llocs de treball en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

Les petites empreses, microempreses, les cooperatives i autònoms amb treballadors a càrrec amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) actiu, a data de 31 de gener de 2021. 

Quantitat de l’ajut:

Ajut de 2.000 euros per treballador en situació d’ERTO actiu, a data 31 de gener de 2021, amb un màxim de 30.000 euros per beneficiari.

Requisits principals:

 • Tenir treballadors en ERTO actiu a 31 de gener de 2021.
 • Mantenir el mateix nombre de treballadors a 31 de desembre de 2021, respecte al 31 de desembre de 2020.
 • En cas d’incompliment per part del beneficiari, es revocarà la subvenció i haurà de reintegrar la totalitat de l’import rebut més els interessos de demora corresponents.
 • Per fer el càlcul del nombre de treballadors, cal tenir en compte el nombre total de treballadors, independentment del tipus de jornada.

Quan es pot presentar?

El tràmit per demanar l’ajut s’obrirà dilluns 15 de febrer a les 12h, i es podrà fer fins al dia 22 de febrer de 2021 a les 12h.

Quines són les bases d’atorgament?

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=892752&language=ca_ES

On es pot tramitar?

http://ccam.gencat.cat/ca/serveis/subvencions/2021/empreses_erto/

Si tens dubtes pots contactar amb la bústia de consultes:

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=611&set-locale=ca_ES?reqCode=newCqs&topicLevel1.id=706&topicLevel2.id=30459

 

1.3.3 Ajut per a establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i per a les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials

Línia de 15 milions d’euros per als comerços tancats del 7 al 24 de gener, d’acord amb les restriccions aprovades pel Procicat per fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Ajuts per a autònoms i pimes de l’àmbit del comerç al detall afectats per l’ordre de tancament sanitari. En concret, se’n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.

https://canalempresa.gencat.cat/ca/detall/article/art_serveis_subvencion…

Quina és la quantia de l’ajut?

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment, que serà de 6.000 euros.

Quin és el termini?

El termini per sol·licitar aquests ajuts és del 27 de gener, a les 09:00 h, al 10 de febrer de 2021, a les 14:00 h.

És compatible amb algun altre ajut?

Sí, és compatible amb altres ajuts.

Quines són les bases per a l’atorgament de l’ajut?

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=891216&language=ca_ES#

On es pot tramitar l’ajut?

http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Ajuts-extraordinaris-per-a-establiments-de-mes-de-400-m2-i-establiments-en-centres-comercials

 

2) Es pot demanar moratòria de les quotes de Seguretat Social?

Amb el nou any 2021 han entrat en vigor noves mesures per a l’atorgament de la moratòria en les quotes a la Seguretat Social. Aquests ajornaments estan regulats en la disposició final 43 de la llei 11/2020 dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021(LPGE) i estan pensats per a empreses i autònoms que estiguin al corrent de les seves obligacions i no tinguin cap altre ajornament en vigor.

En el cas de treballadors autònoms, la moratòria inclou les quotes que meriten de gener a març del 2021.

Qui pot sol·licitar-la?

 • Empresari, treballador autònom, representant o autoritzat RED. Sempre que no existeixi deute o ajornament en vigor.

Quines quotes es poden ajornar?

 • Les quotes de gener a març de 2021

Quin és el termini de sol·licitud?

 • Les sol·licituds d’ajornament s’hauran d’efectuar en els deu primers dies naturals de cada un dels terminis d’ingrés de les quotes.

Quin interès té?

 • 0,5 %. Set vegades inferior al que s’estableix normalment.

Quin és el termini d’amortització?

 • En la concessió de l’ajornament s’atorga una amortització de 4 mesos per cada mensualitat sol·licitada, amb un màxim de 12 mensualitats a comptar des del mes següent al que s’hagi dictat resolució.

Haig d’esperar una resolució per a cada sol·licitud?

 • Qualsevol sol·licitud d’ajornament serà objecte d’una única resolució.

On es pot sol·licitar?

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/recaudacion/202119/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ3NTAwtDQx93A08XQ0cQ329Qy2NA43djcz0w_EpMLA00I8iRr8BDuBIUL8XIQVAHxgV-Tr7putHFSSWZOhm5qXl60cUpSYnlqYkJgN9qR9hZGBkaGgJdEoUPsPAngErwOPa4NRi_YLc0IgqHw-DLBNHRQBui6R6/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

 

3) Ajornament d’impostos sense interessos a l’abril

Tots els autònoms i pimes que facturin menys de 6 milions d’euros i vulguin posposar el pagament de les seves autoliquidacions del primer trimestre, com l’IVA, IRPF o l’impost de societats ho podran fer. El termini normalment acabaria l’abril.

Es permetrà ajornar tots aquells impostos que tenen termini de l’1 d’abril de 2021 al 30 d’abril de 2021, ambdues dates incloses, per un valor màxim de 30.000 euros. A més, com a requisit per a la concessió de l’ajornament s’exigeix que l’autònom o empresari no tingui un volum d’operació superior a 6.010.121,24 euros l’any 2020.

Per a sol·licitar l’ajornament, l’autònom ha de presentar en els procediments habituals de l’autoliquidació les quantitats a ingressar que vol ajornar, marcant l’opció “reconeixement de deute”. Posteriorment haurà d’accedir al tràmit “presentar sol·licitud” dins de l’apartat “ajornament de la seu electrònica” de l’agència tributària.

 

4) Com puc trobar la mútua col·laboradora de la Seguretat Social a què pertanyo?

L’alta a la Seguretat Social inclou l’afiliació a la mútua col·laboradora. En cas de no tenir l’alta ni la farmaciola que entrega la mútua amb el seu logotip, es pot demanar un duplicat de l’alta amb certificat digital al web de la Seguretat Social, fes clic aquí. 

 

5) Si no estic en cap mútua col·laboradora de la Seguretat Social, com puc tramitar la prestació de cessament extraordinària de l’activitat?

Amb l’aprovació del Reial decret-llei 28/2018, de 28 de desembre, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2019, es va obligar els autònoms a triar una mútua fins al 31 de març. Des del 2019 tots els autònoms han de contractar una mútua per a contingències comunes, contingències professionals i per cessament d’activitat.

Amb l’últim canvi legislatiu, els autònoms han tingut un termini de tres mesos (de l’1 de gener al 31 de març de 2019) per triar una mútua d’acord amb el model TA.0521-1. La Seguretat Social així ho va notificar a tots els autònoms.

En cas de no disposar encara de mútua assignada, caldrà assignar-se’n una d’acord amb el que estableix el RD 15/2020, de 21 d’abril de 2020, en la disposició addicional desena. Els autònoms que no hagin exercitat l’opció prevista en l’article 83.1b), ni l’opció mútua, hauran d’exercitar l’opció i formalitzar el corresponent document d’adhesió en el termini de 3 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. L’opció tindrà efectes des del primer dia del segon mes següent a la finalització del termini de 3 mesos.

L’opció mútua col·laboradora de la Seguretat Social de treballadors autònoms realitzada per causar dret a la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, comportarà que la mútua per la qual hagi optat el treballador assumeixi la protecció i la responsabilitat del pagament de la prestació extraordinària per cessament de l’activitat, així com la resta de prestacions derivades de contingències per les quals s’hagi formalitzat la cobertura, incloent-hi el subsidi per incapacitat temporal.

Com puc assignar-me una mútua col·laboradora de la Seguretat Social?

Es pot assignar la mútua de la vostra elecció a través de la seu electrònica de la Seguretat Social; Ciutadans; Afiliació i inscripcions; Sol·licitud de modificació per al proper any en la cobertura de contingència RETA. Aquest servei permet, entre altres, modificar l’opció corresponent per adherir-se a la mútua que desitgeu, fes clic aquí. 

 

Ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19 (2021)

 

El proper dia 19 de febrer s’obrirà un nou registre perquè persones treballadores autònomes s’inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d’ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d’actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.


Presentació de sol·licituds

Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 3 de la tarda.


Requisits per accedir-hi

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021 i mantenir la seva alta de forma ininterrompuda com a mínim, fins al 28 de febrer de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’exercici fiscal 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • El rendiment net de l’activitat durant tot el 2020 no ha de superar l’import de 17.500 euros. En cas que la darrera alta com a persona treballadora autònoma sigui posterior a l’1 de gener de 2020, l’import del rendiment net de l’activitat no pot superar el resultat de multiplicar el número de dies d’alta com a persona treballadora autònoma durant l’any 2020 per 47,95 euros.
 • Complir  els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

 

S’activa la línia d’ajuts de 15 milions d’euros per als comerços obligats a tancar per la Covid-19

 

El Departament d’Empresa i Coneixement ha activat la línia de 15 milions d’euros per als comerços tancats del 7 al 24 de gener, d’acord amb les restriccions aprovades pel Procicat per fer front a la pandèmia de la Covid-19. El DOGC ha publicat avui les bases d’aquesta línia d’ajuts, que s’articula a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) i que s’obrirà en els dies vinents.

L’objectiu d’aquesta línia és contribuir a la reactivació del sector comerç al detall, davant els efectes causats pel tancament decretat del 7 al 17 de gener per la resolució SLT/1/2021 de 4 de gener, en el marc de les mesures sanitàries per contenir la pandèmia, i prorrogat fins al 24 de gener, a través de la resolució SLT/67/2021, de 16 de gener.

Els beneficiaris són autònoms i pimes dedicades a les activitats de comerç al detall afectades per l’ordre de tancament sanitari. En concret, se’n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment, que serà de 3.750 euros.

La presentació de les sol·licituds es farà a través del Canal Empresa, omplint el model formalitzat que es pot trobar al web del CCAM, de Canal Empresa o del Departament d’Empresa i Coneixement. Només caldrà fer una declaració responsable acreditant que es compleixen els requisits previstos a les bases, i adjuntar dues fotos de l’establiment (una de l’interior i una de l’exterior).

Els sol·licitants podran consultar si se’ls ha atorgat l’ajut al tauler electrònic de la Generalitat.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics o privats ja sol·licitats. Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.

Mesures vigents: mobilitat limitada al municipi tota la setmana.

 

En primer lloc, pel que fa a la mobilitat personal, es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs. En conseqüència, se suspèn en aquest moment l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.

En segon lloc, les trobades familiars o socials es permeten sempre que no se superin les 6 persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència. A aquestes mesures obligatòries s’afegeix la recomanació que les reunions o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es limitin tant com sigui possible i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

En tercer lloc, se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç al detall de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la afluència més gran que es dona en cap de setmana. Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat. S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21 h, en general; això no obstant, sí que podrà arribar fins a les 22 h en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i fins a les 23 h per a serveis de restauració a domicili.

Pel que fa als equipaments esportius, es preveu el tancament dels que es troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.

També se suspenen les activitats del lleure infantil i juvenil i se suspèn majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraescolars, que es limiten a aquelles que es realitzin en el centre escolar i en què participin exclusivament alumnes del grup bombolla definit per a l’activitat lectiva.

Per últim, se suspenen les activitats de cultura popular i tradicional, incloses les de caràcter esportiu. També s’ajornen les competicions esportives, a excepció de les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

 

Pots consultar la publicació de les mesures al DOGC. 

Aclariments sobre la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

 

El Departament d’Interior ha elaborat un recull de respostes fetes a consultes rebudes en relació a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al territori de Catalunya.

Amb motiu de la Resolució del 25 de setembre de 2020, i en el marc del Programa de col·laboració per distribuir i difondre material de promoció elaborat per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Resolució, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya, us informem que podeu accedir a l’espai web sobre “Coronavirus SARS-CoV-2” que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha habilitat.

Tota la informació disponible en aquest espai web està en revisió permanent, en funció de l’evolució i la nova informació de la malaltia, d’acord amb el criteri de l’autoritat sanitària.

Dissabte es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que fa oficials les mesures que vam avançar divendres passat. 

Destaquem, pel que fa a la limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, que, específicament per al període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen, a més dels desplaçaments justificats, els desplaçaments d’entrada i sortida del territori de Catalunya per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los, complint-se en tot moment els límits a la permanència de grups de persones que siguin aplicables.

 

Pel que fa a la limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya, es permet que les persones que integren la bombolla de convivència s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l’esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social.

Així mateix, durant el període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen els desplaçaments a poblacions d’altres comarques que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los.

Amb relació a les mesures de restricció de la mobilitat nocturna, la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn s’amplia, fins a les 1:00 hores, les nits del 24 al 25 de desembre de 2020 i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, i fins a les 23:00 hores la nit del 5 de gener de 2021 i únicament per permetre el retorn al domicili. En cap cas, durant aquestes ampliacions horàries es permeten els desplaçaments a diferents trobades socials.

Durant els horaris de restricció de la mobilitat previstos, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

 

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d’acord amb el que estableix l’article 38 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.

S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

 

Empreses de serveis i comerç minorista

 1. La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant això, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
 2. L’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials queda condicionada al fet que es compleixin els requisits següents:
 3. a) Redueixin al 30% l’aforament permès. Aquesta reducció s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.

S’exclouen d’aquesta limitació els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària.

Els centres comercials i recintes comercials han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos dels mateixos centres comercials o recintes comercials, inclosos els aparcaments. Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

 1. b) Compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1.

Els titulars dels centres comercials i recintes comercials han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de comerç i a l’ajuntament del municipi d’ubicació en la qual s’informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.

En la declaració haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

Aquesta declaració s’ha de presentar abans del 31 de desembre de 2020.

 1. c) Compleixin estrictament les mesures previstes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

No obstant l’anterior, queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres comercials i recintes comercials.

 1. L’obertura al públic dels establiments i locals comercials al detall queda condicionada al fet que redueixin al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat. S’exclouen d’aquesta limitació els establiments comercials al detall d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, i centres de jardineria, que poden romandre oberts d’acord amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Tots els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 1. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d’evitar el contacte directe amb el client mitjançant la recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

 1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Resten suspeses altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals, entre d’altres.

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s’hi dugui a terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals o com a cafès teatre i cafès concert, els és d’aplicació el que s’estableix en relació amb les activitats d’hostaleria i restauració a l’apartat 14.

 1. Les activitats esmentades en el primer i segon paràgraf de l’apartat anterior, si es desenvolupen a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

En la declaració haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

 1. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d’exposicions, les galeries d’art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.
 2. Les instal·lacions i els equipaments esportiuspoden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

– Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l’aforament autoritzat: que és del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.

– S’estableixi un control d’accés.

– Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

– Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.

– En els establiments i equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.

– En els establiments i equipaments tancats només estan permeses les activitats grupals que es puguin desenvolupar amb mascareta.

– Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

 1. S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
 2. Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tota mena d’estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 20:00 hores.

 1. Se suspenen la resta d’activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

 

Activitats d’hostaleria i restauració

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

   – El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

   – En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

   – A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

   – Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

   – S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

   – El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.

   – Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució.

   – Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 de la Resolució.

   – S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.

 

Pots trobar en aquest enllaç el certificat autoresponsable de desplaçament d’entrada i sortida de la comarca i el certificat d’entrada i sortida de Catalunya per la crisi sanitària causada per la COVID-19.

Sense sopars als restaurants però amb més excepcions per moure’s

Les restriccions s’allargaran fins a l’11 de gener i Salut admet que va proposar mesures més dures

El Procicat ha aprovat modificar algunes mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. Les mesures han entrat en vigor avui dilluns.

Pel que fa a la mobilitat de les persones, entre les 6 h de divendres i les 6 h de dilluns qualsevol persona podrà moure’s dins de la seva comarca, i no només dins el municipi com fins ara. No obstant, es manté la restricció d’entrada i sortida de persones de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

Centres comercials oberts al 30% de l’aforament

Respecte a l’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials, queda condicionada al fet que redueixin al 30% el seu aforament i que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquesta limitació de l’aforament s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.

En aquest sentit, a més, els centres comercials i recintes comercials hauran d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos, inclosos els aparcaments. També es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils o àrees de descans.

Ampliació del nombre màxim de persones en activitats culturals

Es continua preveient que els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals -com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure-, i els espais habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir limitant l’aforament al 50% i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats.

A més, la resolució preveu que, per a totes aquestes activitats, si compleixen amb les condicions de ventilació reforçada i garanteixen les mesures de control d’aglomeracions podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ, sempre respectant el límit del 50% de l’aforament màxim autoritzat.

En aquest sentit, els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, informant de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat.

La publicació de la Resolució al DOGC, que pots consultar aquí, detalla, a més, les mesures de restricció de la mobilitat nocturna, els horaris de tancament, les mesures de prevenció i higiene en centres de treball, les mesures que afecten les empreses de serveis i comerç minorista, les activitats d’hostaleria i restauració, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars), els congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

També detalla les condicions de ventilació i mesures de control i el control d’accessos i la mobilitat.

Índex de risc de brot per comarques

Registre d’accés als ajuts al treball autònom

El DOGC publica avui l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, de qualsevol sector d’activitat.

Segons l’ordre, dilluns 30 de novembre a les 9 hores s’obrirà la inscripció per a tots aquells treballadors autònoms que vulguin accedir a la nova convocatòria de l’ajut del Govern, sempre que complexin amb els requisits.

El termini d’inscripció restarà obert fins al dia 7 de desembre a les 15 hores i l’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament de l’ajut.

La inscripció al registre és prèvia a la publicacióde les bases reguladores i de la convocatòria de l’ajut. Un cop tancat el registre, el Govern convocarà el Consell Català del Treball Autònom per analitzar conjuntament de quina manera es poden atendre totes les sol·licituds rebudes tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de 2020 i 2021.

Un cop publicada la convocatòria de l’ajut extraordinari, la presentació del formulari d’inscripció prèvia produirà els efectesdesol·licitudde l’ajut, sense necessitat de cap altre tràmit per part de la persona interessada.

L’ajut serà compatible amb d’altres de la Generalitat, a excepció de la convocatòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 9 de novembre de la qual se’n van beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes, i de la convocatòria també del mateix Departament per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Finalitats i requisits de l’ajut extraordinari 

De la mateixa manera que l’ajut convocat pel Departament el passat 9 de novembre, es tracta d’una prestació econòmica que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes (persona física) i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la covid-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

L’import de l’ajut es determinarà a la convocatòria i a les bases reguladores.

La inscripció prèvia  la poden realitzar les persones interessades següents:   

 •  Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, prenent com a referència la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d’altri no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

Les persones interessades han de complir els requisits següents per accedir a la inscripció (que són els mateixos que per a l’ajut convocat el passat 9 de novembre):

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han d’omplir el formulari disponible al portal de tramitació Canal Empresa.

Així mateix, en aquest enllaç pots consultar més informació sobre aquest tràmit (preguntes freqüents, formulari de contacte…).

Pla d’obertura progressiva d’activitats

 

Noves mesures per contenir els brots de covid-19. Durada prevista fins al 23 de novembre

13 novembre 2020

Protecció civil ha comunicat una nova pròrroga de les mesures de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la covid-19 i protegir la salut de la població del territori.

Les mesures aprovades pel #PROCICAT no entraran en vigor fins la seva publicació al DOGC, prevista durant la matinada de divendres 13 a dissabte 14 de novembre. Fins llavors no hi ha cap canvi i continuen vigents les mesures que ja s’estaven aplicant.

Cal destacar com a novetat que es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques. Així, previsiblement, es permetrà obrir als centres de bellesa.

D’altra banda, el Govern mantindrà les limitacions en el sector de la restauració fins, almenys, el 23 de novembre, a les 00 hores.

Pots consultar el detall de les mesures aquí.

Per a més informació pots consultar la pàgina web del Gremi específica sobre el coronavirus.

Aplicació mòvil Radar COVID

Radar COVID és una eina creada per identificar contactes estrets de forma anònima i així contribuir a tallar les cadenes de contagi.

A través del mòbil i de la tecnologia Bluetooth, permet traçar la cadena de contactes de les persones.

Instal·leu-vos l’aplicació Radar COVID

Es tracta d’una aplicació per al mòbil que heu de descarregar i instal·lar, com qualsevol altre aplicació, al vostre dispositiu.

Descarrega per a Android
Descarrega per a iOS

Seguiu les instruccions

Un cop trieu l’idioma, l’app us demana que activeu el Bluetooth del vostre telèfon mòbil. L’heu de tenir activat en tot moment, com també l’aplicació. Això és molt important perquè el seu ús sigui efectiu.

Si una persona és positiva de COVID-19 haurà d’introduir un codi a l’aplicació. Aquest codi és el que activa les alertes a les persones amb qui pot haver estat en contacte.

Com aconseguiu el codi si sou un cas positiu de COVID-19

Si teniu una prova diagnòstica positiva de COVID-19, rebreu un SMS de l’eina digital ContacteCovid.cat. Des d’allà, podeu sol·licitar el codi per introduir-lo a Radar COVID.

Un cop dins de Radar COVID, heu de tocar el botó “Comunica el meu positiu de COVID” i introduir-hi el codi. D’aquesta manera, les persones amb qui heu estat en contacte proper reben una notificació anònima que els avisa que són un potencial contacte de risc, només si tenen instal·lada també l’aplicació Radar COVID.

Què heu de fer si teniu un contacte de risc

Si el positiu de COVID-19 ha comunicat el seu cas a través de Radar COVID, l’app us avisa que heu tingut un contacte de risc, a través d’una notificació. Us demana que trieu a quina comunitat autònoma esteu per donar-vos les indicacions adients.

Un cop trieu “Catalunya”, l’aplicació us facilitarà les instruccions que heu de seguir:

 • Recomana l’aïllament al domicili durant 10 dies des del moment en què s’ha rebut la notificació.
 • Demana que truqueu al vostre CAP i indiqueu que heu rebut una notificació de Radar COVID. Així, el professional sanitari pot avaluar si se us ha de programar una prova diagnòstica.
 • Us dona informació sobre com fer el seguiment dels símptomes a través de l’app STOP COVID19 CAT.

Confidencialitat

Totes les interaccions amb altres mòbils propers es registren anònimament. Tampoc no s’envien les dades del cas positiu als contactes de risc.

Pròrroga de la restricció de la mobilitat nocturna

A qui afecta aquesta pròrroga?

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Mesures que afecten els horaris d’obertura d’establiments:
Es prorroguen les mesures restrictives sobre horaris d’obertura al públic de les activitats permeses.

Els establiments comercials amb activitats permeses podran romandre oberts sense que en cap cas l’horari pugui superar la franja d’entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.

En el cas de les activitats culturals permeses i de l’activitat de restauració amb servei de recollida a l’establiment (o servei per emportar), aquesta es pot prestar en la franja d’obertura de les 06.00 hores a les 22.00 hores.

Les activitats de restauració amb servei a domicili es poden prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

Aquestes mesures tindran una durada de 15 dies.

Per a més informació pots consultar la pàgina web del Gremi específica sobre el coronavirus.

Recull de preguntes i respostes sorgides en la jornada de novetats i precisions de gestió dels ERTO amb el director provincial del SEPE de Barcelona i la Subdelegació del Govern d’Espanya

 • Contacte amb el SEPE

Com es pot contactar amb el SEPE?

Amb el SEPE es pot contactar mitjançant: els telèfons d’atenció ciutadana que trobaràs al seu portal web, els formularis de contacte web, demanant cita prèvia (dilluns i dimecres), mitjançant correu electrònic específic (segons temàtica de l’assumpte).

 • Declaracions obligatòries

Com és que s’ha hagut de tornar a remetre la sol·licitud col·lectiva de prestacions?

La prestació d’atur es rebaixa al cap de 6 mesos de percebre-la i, a la llum del Reial Decret-llei 30/2020, per evitar aquesta rebaixa automàtica s’ha hagut de reiniciar el còmput de percepció de les prestacions.

Per quina via es presenta la nova sol·licitud col·lectiva de prestacions?

A través de la seu electrònica del SEPE, on s’ha disposat un validador de l’arxiu que, en cas d’errors, ens retornarà el feedback sobre les declaracions que no siguin correctes.

En el cas que ja s’hagués comunicat la nova sol·licitud a través del REDSARA, s’ha de tornar a comunicar?

Les presentacions al RED SARA s’estan rebutjant i el SEPE està requerint que es presentin a la seu electrònica.

En la sol·licitud col·lectiva de prestacions, que s’havia de remetre abans del 20 d’octubre de 2020, quina data d’inici havia de constar-hi?

S’havia de fer constar, com a data d’inici de la prestació, el dia 1 d’octubre o el dia en què realment es tingués accés a la prestació posteriorment al 30 de setembre de 2020.

En la sol·licitud col·lectiva de prestacions, quin número d’ERTO s’hi ha de posar?

Les autoritats laborals de cada comunitat autònoma han numerat els expedients de manera diferent i, per tant, s’aconsella posar qualsevol numeració que el sistema accepti.

En el cas d’haver de trametre la sol·licitud, per raó d’haver resultat afectat de nou amb posterioritat al 20 d’octubre de 2020, quin és el termini per a presentar-la?

15 dies hàbils.

Com és que ara a la sol·licitud col·lectiva de prestacions només puc informar de la mesura de suspensió independentment de la mesura que realment afecta a cada persona treballadora?

En atenció al Reial Decret-llei 30/2020, que parla únicament de suspensió, i per a reduir errors en el processament de les sol·licituds col·lectives, s’ha establert la suspensió del contracte com a única mesura aplicable en la sol·licitud inicial, i les posteriors variacions de la mesura han de ser informades mitjançant els períodes d’activitat a remetre en els primers dies del mes següent al declarat.

Quina base reguladora de la prestació (BRP) s’ha de declarar en la nova sol·licitud col·lectiva de prestacions?

S’ha de declarar la mateixa que es va declarar en la primera sol·licitud col·lectiva sense actualitzar-la ni recalcular-la amb els nous períodes de treball.

En el cas d’estar aplicant mesures de reducció de jornada, com s’ha de declarar?

Un cop tramesa la sol·licitud col·lectiva de prestacions, la reducció de jornada s’haurà de declarar mitjançant els períodes d’activitat, amb l’arxiu XML, a remetre als canals habituals del SEPE.

I, en els casos en què les mesures d’afectació es canviïn, quines són les declaracions que s’hauran de realitzar?

A partir d’una modificació, que implica trametre el fitxer XML de períodes d’activitat, s’haurà de remetre el fitxer cada mes.

En el cas de tenir un ERTO en què s’aplica una mesura de suspensió de contractes, s’ha d’enviar el període d’activitat?

Un cop enviada la sol·licitud col·lectiva que s’havia de remetre abans del 20 d’octubre de 2020, no s’ha de remetre el període d’activitat fins al moment en què no es modifiqui la mesura d’afectació.

En el cas d’afectacions i desafectacions, què és el que s’ha de trametre?

Únicament s’haurà de trametre el fitxer XML de períodes d’activitat.

En el cas que hi hagi errors en el període d’activitat remès mitjançant l’arxiu XML, què s’ha de fer?

En el cas que el fitxer XML estigui validat pel SEPE ja no es pot tornar a enviar i s’haurà de demanar la seva modificació mitjançant una reclamació prèvia.

Si en la prestació que perceben les persones treballadores no s’està abonant els caps de setmana, com s’ha de declarar?

En els períodes d’activitat, sempre es recomana introduir la ponderació de l’1,25 perquè el SEPE pagui la prestació computant els dies que corresponen a descans setmanal.

Especialment s’ha d’introduir, en el període d’activitat, la ponderació de l’1,25 per a aquelles persones treballadores que estiguin menys de 5 dies consecutius en inactivitat. Per això, com que en alguns casos és necessari i en altres no, és millor introduir sempre la ponderació per tal d’evitar que el SEPE acabi no pagant el descans setmanal.

Per a declarar una reducció de la prestació d’atur, com ho he d’informar?

S’ha d’informar mitjançant períodes d’activitat, fitxer XML, a remetre pels canals habituals del SEPE.

 • Nous ERTO

En el cas que es tingués un ERTO en vigor i se n’hagi sol·licitat un de nou per impediment o limitació de l’activitat, què és el que s’ha de presentar al SEPE?

Al SEPE no s’ha de comunicar res en el cas de no haver renunciat a l’ERTO anterior, ja que la prestació ja està reconeguda i, en aprovar-se un nou ERTO, no es renuncia a l’anterior prestació.

A la tresoreria general de la seguretat social s’hi s’hauran de fer les respectives comunicacions i modificacions.

En el cas de tenir un ERTO anterior i trametre’n un de nou, s’ha de tornar a presentar el certificat d’empresa?

No s’ha de comunicar res al SEPE per a la presentació d’un nou ERTO que és coetani a un d’anterior al qual no s’ha renunciat, ja que la BRP és la mateixa que la declarada en el mes de març/abril.

 • Prestacions

Tenint en compte que el període d’activitat del mes d’octubre no s’enviarà fins al novembre de 2020, quan es farà efectiu el pagament de la prestació del mes d’octubre de 2020?

El mes d’octubre es pagarà a primers de novembre però es pagarà malament ja que, com que no s’han enviat els períodes d’activitat del mes d’octubre, constarà en el sistema que les persones treballadores estan afectades de suspensió de contracte en virtut de la tramesa de la sol·licitud col·lectiva de prestacions.

Poden percebre la prestació les persones treballadores per compte d’altri que també són treballadores per compte propi?

El treball per compte propi i la prestació per atur són incompatibles, i a dia d’avui es manté aquest criteri.

En el cas que una persona treballadora tingui dues feines a jornada parcial i en la percepció de la prestació d’atur per raó d’ERTO se li hagi aplicat una reducció, a què és degut això?

Abans de l’octubre de 2020 s’aplicava una reducció pel fet d’estar afectat parcialment en un ERTO i estar treballant a jornada parcial, reducció que ara no s’aplicarà.

Respecte a les reduccions ja practicades, es pot efectuar una reclamació per les reduccions practicades a la prestació fins a 30 de setembre de 2020. La reclamació es podrà fer fins al juny de 2021, i el SEPE la podrà resoldre fins al juliol de 2021, mitjançant reclamació prèvia al registre electrònic i/o seu electrònica.

En el cas de persones treballadores amb contracte fix discontinu, qui ha de presentar la sol·licitud col·lectiva de la prestació en el moment en què no estan en treball efectiu i tampoc afectades per l’ERTO?

L’empresa ha de remetre la sol·licitud col·lectiva de prestació de desocupació en els casos en què estiguem en supòsits de vigència de l’expedient. En cas contrari, l’haurà de presentar individualment cada persona treballadora.

Quina és la situació actual respecte a la prestació i el còmput de descendents (fills/es)?

En una primera actuació en el mes de març es va remetre un formulari, a manera de declaració responsable, per a informar els fills que podien no constar declarats en el SEPE.

Ara, a partir de l’octubre i en el cas de no haver tramès anteriorment la declaració responsable respecte de fills/es, es pot remetre la declaració responsable dels/de les fills/es al correu electrònic (per a la província de Barcelona) doc08.hijoserte@sepe.es.

En el cas dels usuaris que tenen problemes amb el cobrament de la prestació, com poden contactar amb el SEPE?

En els casos en què alguna persona treballadora no hagi cobrat es pot dirigir al correu electrònic miprestacion2020@sepe.es.

En el cas de les persones treballadores que estan cobrant indegudament la quantia de prestació que tenen reconeguda, què han de fer?

En el cas puntual de cobrament indegut per part d’algunes persones treballadores de l’empresa i/o entitat, aquestes (com a titulars de la prestació) han d’informar del problema el SEPE mitjançant el correu electrònic miprestacion2020@sepe.es. També l’empresa i/o entitat (com a sol·licitants) pot realitzar una reclamació prèvia.

Totes les quanties que el SEPE hagi abonat indegudament seran reclamades però sense cap tipus d’interès de demora, sanció i/o recàrrec.

Si no es coneix la quantitat cal esperar que el SEPE requereixi la devolució per a no saturar el sistema.

En cas d’haver fet la reclamació prèvia i no haver obtingut resposta, què es pot fer?

Les reclamacions prèvies segueixen el curs de gestió habitual i seran respostes en algun moment, però si la persona es troba en una situació delicada es pot dirigir a miprestación2020@sepe.es.

En el supòsit en què una persona treballadora tingui dret a la prestació d’atur però la falta de cobrament l’estigui portant a una situació de vulnerabilitat, què pot fer?

El SEPE ha obert, junt amb entitats i organitzacions que vetllen pels drets dels col·lectius vulnerables, una sèrie de canals tancats i d’accés restrictiu per a comunicar les situacions més crítiques derivades de la falta de cobrament de la prestació d’atur en el cas de tenir-hi dret.

En el cas que la persona treballadora tingui un deute amb la seguretat social, es perd el dret a cobrar la prestació d’atur?

No es perd el dret de prestació d’atur, sense perjudici que es vagin detraient les quantitats que permeti la legislació vigent per atendre el deute.

En el cas que una persona treballadora, major de 52 anys, estigués percebent el subsidi i des de març no hagi cobrat res, què ha pogut passar?

En aquests casos el sistema detecta un error que redirigeix al personal intern del SEPE perquè s’avaluï el dret d’accés a la prestació i/o al subsidi. Segurament s’haurà interromput la percepció del subsidi perquè procedeixi a percebre la prestació. Per a resoldre aquest assumpte la persona afectada es pot dirigir al correu electrònic de miprestacion2020@sepe.es

Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

Davant d’uns efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 que s’estan allargant en el temps i que es manifesten amb una gran intensitat, es considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Per això s’ha aprovat un ajut extraordinari per tal d’afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant.

A qui va adreçat

 1. Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física. No podran sol·licitar l’ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.
 2. Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d’un màxim de 3 socis). No podran sol·licitar l’ajut les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).
 3. Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran sol·licitar l’ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

Quantia de l’ajut
S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Presentació de sol·licituds
Està previst que el termini s’obri en els propers dies.

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCAT Mòbil, d’acord amb aquestes indicacions.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
 • CONSENT
 • PHPSESSID
 • inbound_referral_site
 • lead_session
 • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Ves al contingut