Mesures preventives Coronavirus SARS-CoV-2

MESURES I RESTRICCIONS TERRITORIALS

CONSULTES

NETEJA I DESINFECCIÓ

CONSULTES LABORALS I FISCALS

CARTELLS

Mesures vigents: mobilitat limitada al municipi tota la setmana.

 

En primer lloc, pel que fa a la mobilitat personal, es limita al perímetre municipal durant tota la setmana, amb les mateixes excepcions que per a l’entrada i la sortida de Catalunya, si bé es permet la realització d’activitats físiques i esportives individuals entre municipis limítrofs. En conseqüència, se suspèn en aquest moment l’autorització de desplaçaments entre l’Alt Urgell i Andorra per part de les persones residents en ambdós territoris.

En segon lloc, les trobades familiars o socials es permeten sempre que no se superin les 6 persones, llevat que siguin convivents, i no suposin la confluència de més de dues bombolles de convivència. A aquestes mesures obligatòries s’afegeix la recomanació que les reunions o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent-hi els domicilis, es limitin tant com sigui possible i, en tot cas, fonamentalment a les visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

En tercer lloc, se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments de comerç al detall de més de 400 metres quadrats, i dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials. Els que tenen una superfície útil de venda igual o inferior a 400 metres quadrats només poden romandre oberts de dilluns a divendres, per evitar la afluència més gran que es dona en cap de setmana. Es manté la limitació de l’aforament al 30% de l’autoritzat i també la resta de mesures organitzatives de seguretat. S’exclouen d’aquestes previsions els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials.

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses en cap cas podrà superar la franja entre les 6 i les 21 h, en general; això no obstant, sí que podrà arribar fins a les 22 h en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i fins a les 23 h per a serveis de restauració a domicili.

Pel que fa als equipaments esportius, es preveu el tancament dels que es troben ubicats en espais tancats, a excepció de les piscines, l’ús de les quals se sotmet també a condicions especials de control.

També se suspenen les activitats del lleure infantil i juvenil i se suspèn majoritàriament el desenvolupament de les activitats extraescolars, que es limiten a aquelles que es realitzin en el centre escolar i en què participin exclusivament alumnes del grup bombolla definit per a l’activitat lectiva.

Per últim, se suspenen les activitats de cultura popular i tradicional, incloses les de caràcter esportiu. També s’ajornen les competicions esportives, a excepció de les oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.

 

Pots consultar la publicació de les mesures al DOGC. 

Aclariments sobre la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

 

El Departament d’Interior ha elaborat un recull de respostes fetes a consultes rebudes en relació a la RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al territori de Catalunya.

Amb motiu de la Resolució del 25 de setembre de 2020, i en el marc del Programa de col·laboració per distribuir i difondre material de promoció elaborat per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral de la Resolució, per la qual es determinen les activitats preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya, us informem que podeu accedir a l’espai web sobre “Coronavirus SARS-CoV-2” que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha habilitat.

Tota la informació disponible en aquest espai web està en revisió permanent, en funció de l’evolució i la nova informació de la malaltia, d’acord amb el criteri de l’autoritat sanitària.

Dissabte es va publicar al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, que fa oficials les mesures que vam avançar divendres passat. 

Destaquem, pel que fa a la limitació de l’entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, que, específicament per al període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen, a més dels desplaçaments justificats, els desplaçaments d’entrada i sortida del territori de Catalunya per anar i tornar al lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los, complint-se en tot moment els límits a la permanència de grups de persones que siguin aplicables.

 

Pel que fa a la limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya, es permet que les persones que integren la bombolla de convivència s’estableixin en una comarca diferent de la comarca on resideixen habitualment, sempre que es mantingui la integritat de l’esmentada bombolla i es compleixin les mesures relatives a reunions i trobades familiars i de caràcter social.

Així mateix, durant el període comprès entre el dia 23 de desembre de 2020 i el dia 6 de gener de 2021, ambdós inclosos, s’autoritzen els desplaçaments a poblacions d’altres comarques que siguin lloc de residència habitual de familiars o persones properes dels qui es desplacin per a visitar-los.

Amb relació a les mesures de restricció de la mobilitat nocturna, la limitació de la llibertat de circulació de les persones en horari nocturn s’amplia, fins a les 1:00 hores, les nits del 24 al 25 de desembre de 2020 i del 31 de desembre de 2020 a l’1 de gener de 2021, i fins a les 23:00 hores la nit del 5 de gener de 2021 i únicament per permetre el retorn al domicili. En cap cas, durant aquestes ampliacions horàries es permeten els desplaçaments a diferents trobades socials.

Durant els horaris de restricció de la mobilitat previstos, es permet la circulació de vehicles per als desplaçaments permesos.

 

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics d’acord amb el que estableix l’article 38 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.

S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública. En cap cas aquest caràcter essencial s’aplica a la venda de begudes alcohòliques en horari entre les 21.00 i les 6.00 hores.

 

Empreses de serveis i comerç minorista

 1. La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant això, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.
 2. L’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials queda condicionada al fet que es compleixin els requisits següents:
 3. a) Redueixin al 30% l’aforament permès. Aquesta reducció s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.

S’exclouen d’aquesta limitació els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d’estètica i centres de veterinària.

Els centres comercials i recintes comercials han d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos dels mateixos centres comercials o recintes comercials, inclosos els aparcaments. Es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

 1. b) Compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1.

Els titulars dels centres comercials i recintes comercials han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de comerç i a l’ajuntament del municipi d’ubicació en la qual s’informi de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire, donant compliment a les condicions establertes a l’annex 1.

En la declaració haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

Aquesta declaració s’ha de presentar abans del 31 de desembre de 2020.

 1. c) Compleixin estrictament les mesures previstes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

No obstant l’anterior, queda suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres comercials i recintes comercials.

 1. L’obertura al públic dels establiments i locals comercials al detall queda condicionada al fet que redueixin al 30% l’aforament permès per llicència o autorització de l’activitat. S’exclouen d’aquesta limitació els establiments comercials al detall d’alimentació, de begudes, de productes higiènics, d’altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d’automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d’estètica, i centres de jardineria, que poden romandre oberts d’acord amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Tots els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 1. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d’evitar el contacte directe amb el client mitjançant la recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

 

Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives

 1. Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l’aforament al 50% de l’autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Resten suspeses altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals, entre d’altres.

En el cas dels locals o establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a sales de concert, els són aplicables les limitacions assenyalades al paràgraf anterior, i no es permet que s’hi dugui a terme el servei de bar.

Pel que fa als establiments o locals amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a restaurants musicals o com a cafès teatre i cafès concert, els és d’aplicació el que s’estableix en relació amb les activitats d’hostaleria i restauració a l’apartat 14.

 1. Les activitats esmentades en el primer i segon paràgraf de l’apartat anterior, si es desenvolupen a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1, i sempre que, tant les que es desenvolupen a l’aire lliure com en espais físics tancats, també garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2, poden obrir, respectant el límit de l’aforament al 50%, fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat, donant compliment a les condicions establertes als annexos 1 i 2.

En la declaració haurà de constar l’empresa o personal de manteniment habilitat d’acord amb el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis, que garanteix que l’espai disposa d’una ventilació adequada als criteris establerts a l’annex 1.

 1. Els arxius, les biblioteques, els museus, les sales d’exposicions, les galeries d’art i els centres de creació i arts visuals romanen oberts i limiten l’aforament al 50% de l’autoritzat. En cap cas, en aquests espais es poden organitzar altres activitats culturals amb assistència de públic.
 2. Les instal·lacions i els equipaments esportiuspoden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

– Es garanteixi que no se supera el percentatge següent de l’aforament autoritzat: que és del 50% en les instal·lacions i els equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipament en espais tancats, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives com el públic assistent.

– S’estableixi un control d’accés.

– Es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

– Romanguin tancats els vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si n’hi ha.

– En els establiments i equipaments en espais tancats s’ha de concertar cita prèvia.

– En els establiments i equipaments tancats només estan permeses les activitats grupals que es puguin desenvolupar amb mascareta.

– Es compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

Queda prohibida la utilització d’equipaments esportius que no estiguin supervisats.

No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment esportius, tant de titularitat pública com privada, així com les instal·lacions i equipaments esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.

 1. S’estableix l’ajornament de totes les competicions esportives previstes per ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d’aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
 2. Es manté el tancament al públic dels parcs i fires d’atraccions, incloent-hi tota mena d’estructures no permanents desmuntables, com també dels establiments d’activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.

Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l’ús d’aquests espais a partir de les 20:00 hores.

 1. Se suspenen la resta d’activitats recreatives que puguin reunir més de sis persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència o que puguin suposar un contacte personal proper.

 

Activitats d’hostaleria i restauració

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

   – El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

   – En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

   – A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

   – Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència. Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

   – S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

   – El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.

   – Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució.

   – Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 de la Resolució.

   – S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.

 

Congressos, convencions, fires comercials i festes majors

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials, festes majors i altres festes que puguin suposar la celebració d’actes amb risc de generar aglomeracions de persones.

Els mercats no sedentaris i les fires de mercat poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la capacitat d’aforament màxim del recinte i al compliment de les mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur a terme aquesta activitat.

 

Pots trobar en aquest enllaç el certificat autoresponsable de desplaçament d’entrada i sortida de la comarca i el certificat d’entrada i sortida de Catalunya per la crisi sanitària causada per la COVID-19.

Sense sopars als restaurants però amb més excepcions per moure’s

Les restriccions s’allargaran fins a l’11 de gener i Salut admet que va proposar mesures més dures

El Procicat ha aprovat modificar algunes mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya. Les mesures han entrat en vigor avui dilluns.

Pel que fa a la mobilitat de les persones, entre les 6 h de divendres i les 6 h de dilluns qualsevol persona podrà moure’s dins de la seva comarca, i no només dins el municipi com fins ara. No obstant, es manté la restricció d’entrada i sortida de persones de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

Centres comercials oberts al 30% de l’aforament

Respecte a l’obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials, queda condicionada al fet que redueixin al 30% el seu aforament i que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats, mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Aquesta limitació de l’aforament s’aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes i de pas dels centres comercials i recintes comercials.

En aquest sentit, a més, els centres comercials i recintes comercials hauran d’establir sistemes de control d’aforament i fluxos als establiments i locals que s’hi troben ubicats i també als accessos, inclosos els aparcaments. També es restringeix l’accés i l’ús de les zones recreatives, com ara zones infantils o àrees de descans.

Ampliació del nombre màxim de persones en activitats culturals

Es continua preveient que els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals -com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l’aire lliure-, i els espais habilitats per a la realització d’espectacles públics, poden obrir limitant l’aforament al 50% i amb un nombre màxim de 500 persones per sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d’estar asseguts i s’ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats.

A més, la resolució preveu que, per a totes aquestes activitats, si compleixen amb les condicions de ventilació reforçada i garanteixen les mesures de control d’aglomeracions podran acollir fins a un màxim de 1.000 persones per sessió o actuació, totes assegudes, i amb assignació prèvia de seients i registre previ, sempre respectant el límit del 50% de l’aforament màxim autoritzat.

En aquest sentit, els titulars de les activitats hauran de presentar una declaració responsable al departament de Cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, informant de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat.

La publicació de la Resolució al DOGC, que pots consultar aquí, detalla, a més, les mesures de restricció de la mobilitat nocturna, els horaris de tancament, les mesures de prevenció i higiene en centres de treball, les mesures que afecten les empreses de serveis i comerç minorista, les activitats d’hostaleria i restauració, les activitats de lleure infantil i juvenil (incloses les extraescolars), els congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

També detalla les condicions de ventilació i mesures de control i el control d’accessos i la mobilitat.

Índex de risc de brot per comarques

Registre d’accés als ajuts al treball autònom

El DOGC publica avui l’ordre per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa, de qualsevol sector d’activitat.

Segons l’ordre, dilluns 30 de novembre a les 9 hores s’obrirà la inscripció per a tots aquells treballadors autònoms que vulguin accedir a la nova convocatòria de l’ajut del Govern, sempre que complexin amb els requisits.

El termini d’inscripció restarà obert fins al dia 7 de desembre a les 15 hores i l’ordre d’inscripció no determinarà la preferència en l’atorgament de l’ajut.

La inscripció al registre és prèvia a la publicacióde les bases reguladores i de la convocatòria de l’ajut. Un cop tancat el registre, el Govern convocarà el Consell Català del Treball Autònom per analitzar conjuntament de quina manera es poden atendre totes les sol·licituds rebudes tenint en compte les disponibilitats pressupostàries de 2020 i 2021.

Un cop publicada la convocatòria de l’ajut extraordinari, la presentació del formulari d’inscripció prèvia produirà els efectesdesol·licitudde l’ajut, sense necessitat de cap altre tràmit per part de la persona interessada.

L’ajut serà compatible amb d’altres de la Generalitat, a excepció de la convocatòria del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies del 9 de novembre de la qual se’n van beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes, i de la convocatòria també del mateix Departament per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Finalitats i requisits de l’ajut extraordinari 

De la mateixa manera que l’ajut convocat pel Departament el passat 9 de novembre, es tracta d’una prestació econòmica que té per finalitat afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes (persona física) i de les persones treballadores autònomes que formin part de microempreses, davant els efectes directes o indirectes de les noves mesures adoptades per fer front a la covid-19 i de les derivades de la declaració d’estat d’alarma.

L’import de l’ajut es determinarà a la convocatòria i a les bases reguladores.

La inscripció prèvia  la poden realitzar les persones interessades següents:   

 •  Les persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA) que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA que exerceixen l’activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones treballadores a càrrec seu. El sumatori de les persones treballadores autònomes i les persones contractades per compte d’altri de la unitat de negoci  no pot  ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que han constituït una empresa amb personalitat jurídica pròpia, ja sigui unipersonal o amb altres socis. El nombre de socis no pot ser superior a tres, prenent com a referència la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores per compte d’altri no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.
 • Les persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per tres socis, d’acord amb la mitjana de socis de l’any anterior de la convocatòria. El sumatori de persones sòcies i persones treballadores no sòcies no pot ser superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any anterior a la convocatòria.

Les persones interessades han de complir els requisits següents per accedir a la inscripció (que són els mateixos que per a l’ajut convocat el passat 9 de novembre):

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d’alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits han d’omplir el formulari disponible al portal de tramitació Canal Empresa.

Així mateix, en aquest enllaç pots consultar més informació sobre aquest tràmit (preguntes freqüents, formulari de contacte…).

Pla d’obertura progressiva d’activitats

 

Noves mesures per contenir els brots de covid-19. Durada prevista fins al 23 de novembre

13 novembre 2020

Protecció civil ha comunicat una nova pròrroga de les mesures de contenció de l’activitat laboral i social i en matèria de salut pública per aturar la transmissió del virus de la covid-19 i protegir la salut de la població del territori.

Les mesures aprovades pel #PROCICAT no entraran en vigor fins la seva publicació al DOGC, prevista durant la matinada de divendres 13 a dissabte 14 de novembre. Fins llavors no hi ha cap canvi i continuen vigents les mesures que ja s’estaven aplicant.

Cal destacar com a novetat que es permet l’obertura de les empreses que ofereixen serveis que impliquin contacte personal, sempre que es concertin en cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de prestar-los disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques. Així, previsiblement, es permetrà obrir als centres de bellesa.

D’altra banda, el Govern mantindrà les limitacions en el sector de la restauració fins, almenys, el 23 de novembre, a les 00 hores.

Pots consultar el detall de les mesures aquí.

Per a més informació pots consultar la pàgina web del Gremi específica sobre el coronavirus.

Aplicació mòvil Radar COVID

Radar COVID és una eina creada per identificar contactes estrets de forma anònima i així contribuir a tallar les cadenes de contagi.

A través del mòbil i de la tecnologia Bluetooth, permet traçar la cadena de contactes de les persones.

Instal·leu-vos l’aplicació Radar COVID

Es tracta d’una aplicació per al mòbil que heu de descarregar i instal·lar, com qualsevol altre aplicació, al vostre dispositiu.

Descarrega per a Android
Descarrega per a iOS

Seguiu les instruccions

Un cop trieu l’idioma, l’app us demana que activeu el Bluetooth del vostre telèfon mòbil. L’heu de tenir activat en tot moment, com també l’aplicació. Això és molt important perquè el seu ús sigui efectiu.

Si una persona és positiva de COVID-19 haurà d’introduir un codi a l’aplicació. Aquest codi és el que activa les alertes a les persones amb qui pot haver estat en contacte.

Com aconseguiu el codi si sou un cas positiu de COVID-19

Si teniu una prova diagnòstica positiva de COVID-19, rebreu un SMS de l’eina digital ContacteCovid.cat. Des d’allà, podeu sol·licitar el codi per introduir-lo a Radar COVID.

Un cop dins de Radar COVID, heu de tocar el botó “Comunica el meu positiu de COVID” i introduir-hi el codi. D’aquesta manera, les persones amb qui heu estat en contacte proper reben una notificació anònima que els avisa que són un potencial contacte de risc, només si tenen instal·lada també l’aplicació Radar COVID.

Què heu de fer si teniu un contacte de risc

Si el positiu de COVID-19 ha comunicat el seu cas a través de Radar COVID, l’app us avisa que heu tingut un contacte de risc, a través d’una notificació. Us demana que trieu a quina comunitat autònoma esteu per donar-vos les indicacions adients.

Un cop trieu “Catalunya”, l’aplicació us facilitarà les instruccions que heu de seguir:

 • Recomana l’aïllament al domicili durant 10 dies des del moment en què s’ha rebut la notificació.
 • Demana que truqueu al vostre CAP i indiqueu que heu rebut una notificació de Radar COVID. Així, el professional sanitari pot avaluar si se us ha de programar una prova diagnòstica.
 • Us dona informació sobre com fer el seguiment dels símptomes a través de l’app STOP COVID19 CAT.

Confidencialitat

Totes les interaccions amb altres mòbils propers es registren anònimament. Tampoc no s’envien les dades del cas positiu als contactes de risc.

Pròrroga de la restricció de la mobilitat nocturna

A qui afecta aquesta pròrroga?

Les mesures contingudes en aquesta Resolució són aplicables a totes les persones que es trobin i circulin per Catalunya, així com a les persones titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o obert al públic ubicat en aquest àmbit territorial.

Mesures que afecten els horaris d’obertura d’establiments:
Es prorroguen les mesures restrictives sobre horaris d’obertura al públic de les activitats permeses.

Els establiments comercials amb activitats permeses podran romandre oberts sense que en cap cas l’horari pugui superar la franja d’entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.

En el cas de les activitats culturals permeses i de l’activitat de restauració amb servei de recollida a l’establiment (o servei per emportar), aquesta es pot prestar en la franja d’obertura de les 06.00 hores a les 22.00 hores.

Les activitats de restauració amb servei a domicili es poden prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

S’exceptuen d’aquesta limitació les activitats de caràcter essencial establertes a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública.

Aquestes mesures tindran una durada de 15 dies.

Per a més informació pots consultar la pàgina web del Gremi específica sobre el coronavirus.

Recull de preguntes i respostes sorgides en la jornada de novetats i precisions de gestió dels ERTO amb el director provincial del SEPE de Barcelona i la Subdelegació del Govern d’Espanya

 • Contacte amb el SEPE

Com es pot contactar amb el SEPE?

Amb el SEPE es pot contactar mitjançant: els telèfons d’atenció ciutadana que trobaràs al seu portal web, els formularis de contacte web, demanant cita prèvia (dilluns i dimecres), mitjançant correu electrònic específic (segons temàtica de l’assumpte).

 • Declaracions obligatòries

Com és que s’ha hagut de tornar a remetre la sol·licitud col·lectiva de prestacions?

La prestació d’atur es rebaixa al cap de 6 mesos de percebre-la i, a la llum del Reial Decret-llei 30/2020, per evitar aquesta rebaixa automàtica s’ha hagut de reiniciar el còmput de percepció de les prestacions.

Per quina via es presenta la nova sol·licitud col·lectiva de prestacions?

A través de la seu electrònica del SEPE, on s’ha disposat un validador de l’arxiu que, en cas d’errors, ens retornarà el feedback sobre les declaracions que no siguin correctes.

En el cas que ja s’hagués comunicat la nova sol·licitud a través del REDSARA, s’ha de tornar a comunicar?

Les presentacions al RED SARA s’estan rebutjant i el SEPE està requerint que es presentin a la seu electrònica.

En la sol·licitud col·lectiva de prestacions, que s’havia de remetre abans del 20 d’octubre de 2020, quina data d’inici havia de constar-hi?

S’havia de fer constar, com a data d’inici de la prestació, el dia 1 d’octubre o el dia en què realment es tingués accés a la prestació posteriorment al 30 de setembre de 2020.

En la sol·licitud col·lectiva de prestacions, quin número d’ERTO s’hi ha de posar?

Les autoritats laborals de cada comunitat autònoma han numerat els expedients de manera diferent i, per tant, s’aconsella posar qualsevol numeració que el sistema accepti.

En el cas d’haver de trametre la sol·licitud, per raó d’haver resultat afectat de nou amb posterioritat al 20 d’octubre de 2020, quin és el termini per a presentar-la?

15 dies hàbils.

Com és que ara a la sol·licitud col·lectiva de prestacions només puc informar de la mesura de suspensió independentment de la mesura que realment afecta a cada persona treballadora?

En atenció al Reial Decret-llei 30/2020, que parla únicament de suspensió, i per a reduir errors en el processament de les sol·licituds col·lectives, s’ha establert la suspensió del contracte com a única mesura aplicable en la sol·licitud inicial, i les posteriors variacions de la mesura han de ser informades mitjançant els períodes d’activitat a remetre en els primers dies del mes següent al declarat.

Quina base reguladora de la prestació (BRP) s’ha de declarar en la nova sol·licitud col·lectiva de prestacions?

S’ha de declarar la mateixa que es va declarar en la primera sol·licitud col·lectiva sense actualitzar-la ni recalcular-la amb els nous períodes de treball.

En el cas d’estar aplicant mesures de reducció de jornada, com s’ha de declarar?

Un cop tramesa la sol·licitud col·lectiva de prestacions, la reducció de jornada s’haurà de declarar mitjançant els períodes d’activitat, amb l’arxiu XML, a remetre als canals habituals del SEPE.

I, en els casos en què les mesures d’afectació es canviïn, quines són les declaracions que s’hauran de realitzar?

A partir d’una modificació, que implica trametre el fitxer XML de períodes d’activitat, s’haurà de remetre el fitxer cada mes.

En el cas de tenir un ERTO en què s’aplica una mesura de suspensió de contractes, s’ha d’enviar el període d’activitat?

Un cop enviada la sol·licitud col·lectiva que s’havia de remetre abans del 20 d’octubre de 2020, no s’ha de remetre el període d’activitat fins al moment en què no es modifiqui la mesura d’afectació.

En el cas d’afectacions i desafectacions, què és el que s’ha de trametre?

Únicament s’haurà de trametre el fitxer XML de períodes d’activitat.

En el cas que hi hagi errors en el període d’activitat remès mitjançant l’arxiu XML, què s’ha de fer?

En el cas que el fitxer XML estigui validat pel SEPE ja no es pot tornar a enviar i s’haurà de demanar la seva modificació mitjançant una reclamació prèvia.

Si en la prestació que perceben les persones treballadores no s’està abonant els caps de setmana, com s’ha de declarar?

En els períodes d’activitat, sempre es recomana introduir la ponderació de l’1,25 perquè el SEPE pagui la prestació computant els dies que corresponen a descans setmanal.

Especialment s’ha d’introduir, en el període d’activitat, la ponderació de l’1,25 per a aquelles persones treballadores que estiguin menys de 5 dies consecutius en inactivitat. Per això, com que en alguns casos és necessari i en altres no, és millor introduir sempre la ponderació per tal d’evitar que el SEPE acabi no pagant el descans setmanal.

Per a declarar una reducció de la prestació d’atur, com ho he d’informar?

S’ha d’informar mitjançant períodes d’activitat, fitxer XML, a remetre pels canals habituals del SEPE.

 • Nous ERTO

En el cas que es tingués un ERTO en vigor i se n’hagi sol·licitat un de nou per impediment o limitació de l’activitat, què és el que s’ha de presentar al SEPE?

Al SEPE no s’ha de comunicar res en el cas de no haver renunciat a l’ERTO anterior, ja que la prestació ja està reconeguda i, en aprovar-se un nou ERTO, no es renuncia a l’anterior prestació.

A la tresoreria general de la seguretat social s’hi s’hauran de fer les respectives comunicacions i modificacions.

En el cas de tenir un ERTO anterior i trametre’n un de nou, s’ha de tornar a presentar el certificat d’empresa?

No s’ha de comunicar res al SEPE per a la presentació d’un nou ERTO que és coetani a un d’anterior al qual no s’ha renunciat, ja que la BRP és la mateixa que la declarada en el mes de març/abril.

 • Prestacions

Tenint en compte que el període d’activitat del mes d’octubre no s’enviarà fins al novembre de 2020, quan es farà efectiu el pagament de la prestació del mes d’octubre de 2020?

El mes d’octubre es pagarà a primers de novembre però es pagarà malament ja que, com que no s’han enviat els períodes d’activitat del mes d’octubre, constarà en el sistema que les persones treballadores estan afectades de suspensió de contracte en virtut de la tramesa de la sol·licitud col·lectiva de prestacions.

Poden percebre la prestació les persones treballadores per compte d’altri que també són treballadores per compte propi?

El treball per compte propi i la prestació per atur són incompatibles, i a dia d’avui es manté aquest criteri.

En el cas que una persona treballadora tingui dues feines a jornada parcial i en la percepció de la prestació d’atur per raó d’ERTO se li hagi aplicat una reducció, a què és degut això?

Abans de l’octubre de 2020 s’aplicava una reducció pel fet d’estar afectat parcialment en un ERTO i estar treballant a jornada parcial, reducció que ara no s’aplicarà.

Respecte a les reduccions ja practicades, es pot efectuar una reclamació per les reduccions practicades a la prestació fins a 30 de setembre de 2020. La reclamació es podrà fer fins al juny de 2021, i el SEPE la podrà resoldre fins al juliol de 2021, mitjançant reclamació prèvia al registre electrònic i/o seu electrònica.

En el cas de persones treballadores amb contracte fix discontinu, qui ha de presentar la sol·licitud col·lectiva de la prestació en el moment en què no estan en treball efectiu i tampoc afectades per l’ERTO?

L’empresa ha de remetre la sol·licitud col·lectiva de prestació de desocupació en els casos en què estiguem en supòsits de vigència de l’expedient. En cas contrari, l’haurà de presentar individualment cada persona treballadora.

Quina és la situació actual respecte a la prestació i el còmput de descendents (fills/es)?

En una primera actuació en el mes de març es va remetre un formulari, a manera de declaració responsable, per a informar els fills que podien no constar declarats en el SEPE.

Ara, a partir de l’octubre i en el cas de no haver tramès anteriorment la declaració responsable respecte de fills/es, es pot remetre la declaració responsable dels/de les fills/es al correu electrònic (per a la província de Barcelona) doc08.hijoserte@sepe.es.

En el cas dels usuaris que tenen problemes amb el cobrament de la prestació, com poden contactar amb el SEPE?

En els casos en què alguna persona treballadora no hagi cobrat es pot dirigir al correu electrònic miprestacion2020@sepe.es.

En el cas de les persones treballadores que estan cobrant indegudament la quantia de prestació que tenen reconeguda, què han de fer?

En el cas puntual de cobrament indegut per part d’algunes persones treballadores de l’empresa i/o entitat, aquestes (com a titulars de la prestació) han d’informar del problema el SEPE mitjançant el correu electrònic miprestacion2020@sepe.es. També l’empresa i/o entitat (com a sol·licitants) pot realitzar una reclamació prèvia.

Totes les quanties que el SEPE hagi abonat indegudament seran reclamades però sense cap tipus d’interès de demora, sanció i/o recàrrec.

Si no es coneix la quantitat cal esperar que el SEPE requereixi la devolució per a no saturar el sistema.

En cas d’haver fet la reclamació prèvia i no haver obtingut resposta, què es pot fer?

Les reclamacions prèvies segueixen el curs de gestió habitual i seran respostes en algun moment, però si la persona es troba en una situació delicada es pot dirigir a miprestación2020@sepe.es.

En el supòsit en què una persona treballadora tingui dret a la prestació d’atur però la falta de cobrament l’estigui portant a una situació de vulnerabilitat, què pot fer?

El SEPE ha obert, junt amb entitats i organitzacions que vetllen pels drets dels col·lectius vulnerables, una sèrie de canals tancats i d’accés restrictiu per a comunicar les situacions més crítiques derivades de la falta de cobrament de la prestació d’atur en el cas de tenir-hi dret.

En el cas que la persona treballadora tingui un deute amb la seguretat social, es perd el dret a cobrar la prestació d’atur?

No es perd el dret de prestació d’atur, sense perjudici que es vagin detraient les quantitats que permeti la legislació vigent per atendre el deute.

En el cas que una persona treballadora, major de 52 anys, estigués percebent el subsidi i des de març no hagi cobrat res, què ha pogut passar?

En aquests casos el sistema detecta un error que redirigeix al personal intern del SEPE perquè s’avaluï el dret d’accés a la prestació i/o al subsidi. Segurament s’haurà interromput la percepció del subsidi perquè procedeixi a percebre la prestació. Per a resoldre aquest assumpte la persona afectada es pot dirigir al correu electrònic de miprestacion2020@sepe.es

Ajut per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la COVID-19

Davant d’uns efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 que s’estan allargant en el temps i que es manifesten amb una gran intensitat, es considera necessari reforçar el suport a les persones treballadores autònomes que desenvolupen llurs activitats com a persones físiques o bé mitjançant empreses de petita dimensió. Per això s’ha aprovat un ajut extraordinari per tal d’afavorir la continuïtat de les seves activitats en un context econòmic i social desfavorable i atenuar els efectes negatius que estant suportant.

A qui va adreçat

 1. Les persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin l’activitat econòmica com a persona física. No podran sol·licitar l’ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.
 2. Les persones treballadores autònomes donades d’alta al RETA, o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sòcies d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia (d’un màxim de 3 socis). No podran sol·licitar l’ajut les empreses amb personalitat jurídica que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).
 3. Les persones sòcies de les cooperatives de treball associat que cotitzen al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, sempre que la cooperativa estigui formada com a màxim per 3 socis treballadors. No podran sol·licitar l’ajut les cooperatives que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sòcies sigui superior a 6 (mitjana de l’any 2019).

Quantia de l’ajut
S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut, prestació, subsidi o subvenció, públics o privats, destinat a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts establerts a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020. La prestació no pot ésser objecte de cessió, embargament o retenció.

Presentació de sol·licituds
Està previst que el termini s’obri en els propers dies.

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCAT Mòbil, d’acord amb aquestes indicacions.

https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
 • CONSENT
 • PHPSESSID
 • inbound_referral_site
 • lead_session
 • wp_lead_uid

RECHAZAR TODOS LOS SERIVICIOS
ACEPTAR TODOS LOS SERVICIOS
×