Les portes en General, descriu a les portes:

Alumini

Ferro

Cuirassades

Blindades

Portes de Comunitat

Portes de Seguretat

Obertures