Quina mena s’aplica a les obres en habitatges?

Obres de construcció o rehabilitació

Tributen al tipus reduït (10%) les operacions següents: Execucions d’obra de construcció o rehabilitació d’edificacions destinades principalment a habitatges, inclosos els locals, garatges i annexos, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista. (No s’aplica el tipus reduït a les subcontractes). Es consideren destinades principalment a habitatges les edificacions en què menys el 50% de la superfície construïda es destini a aquest ús. Vendes amb instal·lació d’armaris de cuina i bany i armaris encastats per a habitatges, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor de la construcció o rehabilitació i el contractista. Execucions d’obra directament formalitzades amb Comunitats de Propietaris per a la construcció de garatges en edificacions destinades principalment a habitatges, sempre que es realitzin en terrenys comuns i el nombre de places a adjudicar a cada propietari no excedeixi de dos.

El lliurament sense instal·lació de portes, finestres, armaris, mobles de cuina, etc, per a la realització d’obres en edificacions tributaran en tot cas al tipus general del 21%, atès que no en té la consideració dexecució dobra.

Es considera construcció i s’aplica el 10% a l’ampliació d’un habitatge sempre que augmenti la superfície habitable. Les obres de reforma interior dun habitatge no es consideren construcció.

Obres de rehabilitació

Per determinar si les obres realitzades són de rehabilitació i tributen al tipus reduït del 10%, s’hauran de complir dos requisits:

1. Que més del 50% del cost total del projecte de rehabilitació es correspongui amb obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes o amb obres anàlogues o connexes a les de rehabilitació. A aquests efectes, caldrà disposar de suficients elements de prova que acreditin la veritable naturalesa de les obres projectades, tals com, entre altres, dictàmens de professionals específicament habilitats per a això o el visat i, si escau, qualificació del projecte per part de col·legis professionals.

2. Si es compleix el primer requisit, l’import total de les obres totals ha d’excedir el 25% del preu d’adquisició de l’edificació (si es va efectuar en els dos anys anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació), o del valor de mercat de l’edificació abans de la seva rehabilitació, descomptant en tots dos casos el valor del sòl. Obres anàlogues a les de rehabilitació a. Les d’adequació estructural que proporcionin a l’edificació condicions de seguretat constructiva, de manera que en quedi garantida l’estabilitat i la resistència mecànica. b. Les de reforç o adequació de la fonamentació, així com les que afectin o consisteixin en el tractament de pilars o forjats.

c. Les d’ampliació de la superfície construïda, sobre i sota rasant.

d. Les de reconstrucció de façanes i patis interiors

 e. Les instal·lacions d’elements elevadors, i

inclosos els destinats a salvar barreres arquitectòniques per a ús per discapacitats.

Obres connexes a les de rehabilitació

Es consideraran obres connexes a les de rehabilitació les que se citen a continuació quan el cost total sigui inferior al derivat de les obres de consolidació o tractament d’elements estructurals, façanes o cobertes i, si escau, de les obres anàlogues a aquestes, sempre que estiguin vinculades a elles de forma indissociable i no consisteixin en el mer acabat o ornament de l’edificació ni en el simple manteniment o pintura de la façana: a. Les obres de paleta, fontaneria i fusteria. b. Les destinades a la millora i adequació de tancaments, instal·lacions elèctriques, aigua i climatització i protecció contra incendis. c.

Les obres de rehabilitació energètica.

Es consideraran obres de rehabilitació energètica les destinades a la millora del comportament energètic de les edificacions reduint la demanda energètica, a l’augment del rendiment dels sistemes i instal·lacions tèrmiques oa la incorporació d’equips que utilitzen fonts d’energia renovables.

Obres de renovació o reparació

Com a norma general, el tipus aplicable serà el general (21%). Tot i això, tributaran al tipus reduït (10%) les execucions d’obra de renovació i reparació en edificacions destinades principalment a habitatges, si es compleixen els següents requisits: Que el destinatari sigui una persona física i utilitzi lhabitatge per al seu ús particular. Si l’habitatge es destina a l’arrendament oa l’exercici d’una activitat empresarial o professional (encara de forma parcial), no s’hi aplica el tipus reduït.

Que la construcció o rehabilitació hagi finalitzat almenys dos anys abans del començament de les obres de renovació o reparació. Que la persona que realitzi les obres no aporti materials per a la seva execució o, en cas que els aportació, el cost no excedeixi el 40 per cent de la base imposable de l’operació. Per exemple: La col·locació del terra d’un habitatge per 10.000 €, corresponent 3.000 € a materials aportats qui realitza l’obra, tributa tota ella al tipus reduït. Una obra per un import total de 10.000 €, si els materials aportats pugen a 5.000 €., tributa, sense tanmateix, al tipus general.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas).

Puedes obtener más información y configurar tus preferencias AQUÍ.

Privacy Settings saved!
Configuración de privacidad

Cuando visita cualquier sitio web, puede almacenar o recuperar información en su navegador, principalmente en forma de cookies. Controle sus Servicios de cookies personales aquí.

Estas cookies son necesarias para que la web funcione y no se pueden desactivar de nuestro sistema.

Para utilizar esta web utilizamos las siguientes cookies técnicas necesarias
  • CONSENT
  • PHPSESSID
  • inbound_referral_site
  • lead_session
  • wp_lead_uid

Decline all Services
Accept all Services
×
Skip to content